Тема

Общински бюджети 2022

Варна разчита на заем за 14 проекта, Стара Загора и Враца с предпазливи инвестиции в строителството

Още в началото на годината от НСОРБ предупредиха, че общинските бюджети за 2022 г. няма да бъдат готови до март предвид закъснението на приемането на държавната макрорамка, а планирането на инфраструктурните проекти ще е трудно. Така и се случи - в края на първото тримесечие дори не всички градове са провели задължителните обществени обсъждания. Където такива вече са факт, основното, което изтъкват като предимство местните власти, е, че не се вдигат данъци и такси. Така е и във Варна, Стара Загора и Враца.

Това предполага два избора пред управляващите администрации. Едната възможност е да свият инвестициите за строителни проекти, а втората - да търсят външно финансиране, като реалната възможност са дългосрочните кредити.

Морската столица ще финансира 14 проекта с дългосрочен кредит.

Близо 650 млн. лв. е макрорамката на бюджета на община Варна за 2022-ра. От тях 88,2 млн. лв. са от европейски проекти и програми. Приходите от делегирани от държавата дейности са 236,7 млн. лв., а от местни - 322,9 млн. лв. Цифрите съобщи пред журналисти Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет“ в община Варна, която представи проектодокумента заедно със зам.-кмета Христо Иванов. По думите на Господинова планираната от правителството актуализация на държавния бюджет през лятото също ще се отрази върху общинските пари, но въпреки трудностите вдигане  на местните данъци и такси за гражданите няма да има. Ще бъде изпълнено и решението родителите да бъдат освободени от такси в детските градини и ясли от април.

В същото време за четвърта поредна година община Варна няма да получи изравнителна субсидия от държавата въпреки повечето изразходвани средства за издръжка заради рязкото повишение на цените на електроенергия, горива, хранителни продукти, строителни материали и др.

Разработената инвестиционна програма е в размер на 213 595 631 лв.,

в т.ч.: по бюджет на общината - 142 882 865 лв.; по оперативни програми и проекти – 70 712 766 лв. Проектите са в голямата си част за обновяване на уличната инфраструктура и благоустрояване на междублокови пространства на територията на града и селата.

Във функция „Жилищно строителство и БКС” дейностите са за 185 323 000 лв., като увеличението е огромно спрямо отчета за 2021 г. - със 112 429 942 лв. От цялата сума за рехабилитация на пътната мрежа са определени 9 000 000 лв., за чистота - 35 344 040 лв., за озеленяване – 5 384 124 лв., за осветление на улици и площади - 6 900 000 лв. Останалото е за текущи разходи на администрацията.

Въпреки нулевата за нови европейски проекти година през 2022 г. ще се реализират 88 260 000 лв. от оперативни програми, като за целия период 2014 - 2021 г. Варна е усвоила 615 000 000 лв.

В процес на подготовка са предложения, с които администрацията ще кандидатства в следващите години съобразно новия План за интегрирано развитие на общината за периода 2021 – 2027 г. Заложените идеи са за подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, благоустрояване на междублокови пространства, подобряване на експлоатационните характеристики на улици, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за варненци и гостите.

Най-сериозният като финансова стойност проект е „Екологично чист транспорт за Варна“,

който се осъществява по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. Той е изчислен на 85 378 649 лв., като външната помощ е 69 999 999 лв. (безвъзмездна от Кохезионния фонд в размер до 59 499 999 лв. и национално съфинансране от държавния бюджет - 10 500 000 лв.). Собственият принос на общината е 15 378 650 лв., голямата част от които ще се осигурят чрез дълг.

През последните 10 години местната администрация представя като свой приоритет образованието. За 2022 г. в сферата са заложени над 14 млн. лв. за изграждане и ремонт на инфраструктура. Отделно от тях продължава изпълнението на проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна” с индикативна стойност 41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв., и останалото - съфинансиране от община Варна.

Средства за строителство, макар и в ограничен размер, има и във функция „Здравеопазване“, където ще се подкрепят ремонти в лечебни заведения чрез отпускане на капиталови трансфери за общо 287 640 лв.

Администрацията на морската столица е направила преценка, че през годините община Варна поддържа стабилно финансово състояние без просрочени задължения, което е един от основните показатели за устойчивост. В подкрепа на това се напомня за кредитния рейтинг, присъден през май 2021 г. и потвърден през ноември м.г. - дългосрочен кредитен рейтинг – ВВВ с перспектива стабилна и краткосрочен (А-3) с перспектива стабилна. Всичко това според ръководството е една добра основа за спокойно ползване на кредитни инструменти. Затова през 2022 г. общината планира да поеме нов дългосрочен общински дълг за реализиране на 14 проекта (виж карето). Той ще се усвоява на няколко транша според изпълнението на дейностите.

Стара Загора е предпазлива с инвестициите в строителство.

Макрорамката на проекта на бюджета на Стара Загора за 2022 г. е 205 690 405 лв., а 230 395 661 лв. е общо индикативният годишен разчет за сметките за средства от европейски проекти и програми и бюджета на общината. Това стана ясно при публичното обсъждане на проекта на финансовата рамка. В сравнение през изминалата година средствата, с които е разполагала администрацията общо, са били малко над 217 млн. лв.

„Както и в предходни периоди, ние сме се осланяли изцяло на приходите, които получаваме, и трансферите от правителството като възможност за реализация на проекти. През тази година няма да харчим повече пари, отколкото ще съберем. Няма да влизаме в поемане на ангажименти, които общината не може да осигури финансово. Приходната част ще отговаря на разходната“, каза кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Той припомни, че от 2012 г. не са повишавани данъчните ставки и няма да се повишават и сега. „Залагаме на добрата събираемост и достигаме един добър процент на приходите“, заяви той. Градоначалникът допълни също, че в разходната част са заложени приоритети, които са посочвани от гражданите.

Главният финансист на общината Цанка Ганева разясни, че бюджетът е насочен и към развитие на града, постигне на естетична среда и подобряване на качеството на живот.

Най-голям относителен дял в общата рамка и тук има раздел „Образование“ – 37,57%. Проектобюджетът възлиза на 77 233 954 лв., което не включва строителни инвестиции.

Функцията „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ е в размер на 24 045 007 лв. По-важните разходи са за улично осветление – 4 200 000 лв., рехабилитация на пътища – 5 500 000 лв., чистота – 11 132 314 лв., и озеленяване – 3 102 257 лв.

В инвестиционната програма за 2022 г. са включени

основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на  СУ „Христо Ботев” и СУ „Васил Левски”,

основен ремонт на физкултурния салон и оградата на СУ „Кольо Ганчев“, като средствата са от външно финансиране.

Заложени са пари за благоустрояване на междублокови пространства и двора на ДЯ 12 „Боровец“, реконструкция на прилежащата инфраструктура на улиците „Войвода Стойчо Черногорски“, „Св. Княз Борис I” и „Промишлена“. Планирани са още обновяване на летен театър в парк „М. М. Кусев“ и модернизация на Драматичен театър „Гео Милев“.

Във Враца инфраструктурата е изведена като приоритет.

Проектът за бюджет на общината е 95 млн. лв. Плановете са за обновяване на междублокови пространства, изграждане на паркинги, ремонт на улици в града и населените места. Приходната част е 59 518 896 лв. без преходния остатък от 8 023 955 лв. На минус е перото „Чужди средства и друго финансиране“ - 1 416 838 лв.

За асфалтирането на компрометирани пътни участъци са предвидени 1 000 000 лв., толкова има и за междублокови пространства и тротоари в жилищните квартали. Успоредно с това ще бъдат вложени над 400 000 лв. за паркинги в централната градска част и в жк „Дъбника“. В проектобюджета са включени и 35 880 лв. за проектирането на пътна връзка на жк „Металург“.

От идеите за градска среда най-голям обект е многофункционален парк в
жк „Сениче“.

За изграждането му са предвидени над 800 000 лв. В проектобюджета за 2022 година са включени и 257 429 лв. за основен ремонт на паметника на Христо Ботев. През настоящата година ще продължи обновяването на алеите към стадион „Христо Ботев“ в участъка между улиците „Екзарх Йосиф“ и „Козлодуйски бряг“, като осигурените средства са над 200 000 лв.

За повишаване нивото на образователната среда са осигурени 260 000 лв. за оборудване на кабинети по метода „Монтесори“ в детски и учебни заведения.

Над половин милиона лева ще бъдат инвестирани за ремонт на сепариращата инсталация. В рамките на годината ще бъдат монтирани и още 15 подземни контейнера.

За селата са заложени приблизително 1 000 000 лв. за ремонт на улици. Предстои довършването на ключови пътни участъци между Бели извор – Власатица, Мраморен – Голямо Пещене, както и отсечка от пътя за с. Веслец.

700 000 лв. ще получат малките населени места за ремонти на сградите на кметствата. Успоредно с това са осигурени над 200 000 лв. и за изграждането на системи за видео наблюдение.

В сферата на спорта община Враца предвижда основен ремонт на детския плувен басейн за над 600 000 лв., както и 200 000 лв. за подмяна на тревната настилка на централния стадион „Христо Ботев“, където са осигурени пари и за изграждането на фотоволтаична система - 60 000 лв. Други 300 000 лв. са за водородна инсталация за отопление на покрития плувен басейн в града.

Ще продължи работата и по проекта „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“.


Проекти за реализация с дългосрочен кредит в морската столица

 1. „Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна” - 12 200 000 лв.
 2. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Аспарухово”, Община Варна“ - 10 465 000 лв.
 3. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос”, Община Варна“ - 7 335 000 лв.
 4. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски”, Община Варна“ - З3 349 656 лв.
 5. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост”, Община Варна“ - до 10 515 650 лв.
 6. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. Варненчик” - 2 870 000 лв.
 7. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна“ - 9 660 000 лв.
 8. „Реконструкция на бул. „Атанас Москов” в участъка от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето”, гр. Варна” - 5 833 307 лв.
 9. „Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат. Москов” до бул. „Република”, гр. Варна” - 11 129 062 лв.
 10. „Основен ремонт на общински път кв. Аспарухово – кв. Галата“ - 9 178 508 лв.
 11. „Възстановяване на участък от път в обхвата на свлачище „Трифон Зарезан”, по плана на к.к. „Чайка”, Община Варна” - 20 519 785 лв.
 12. „Основен ремонт на общински път до свлачище „Трифон Зарезан” по плана на к.к. „Чайка”, Община Варна” - 5 969 325 лв.
 13. Проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик” - 13 423 600 лв.
 14. „Екологично чист транспорт за Варна“ - 85 378 649 лв.

Обекти в капиталовата програма в града на Ботев

 • 200 000 лв. - основен ремонт на стадион „Христо Ботев“
 • 257 429 лв. - основен ремонт на паметника на Христо Ботев
 • 220 000 лв. - изграждане на видео наблюдение на територията на община Враца
 • 816 000 лв. за изграждане на парк в жк „Сениче“
 • 150 000 лв. за Фонд „Изграждане на социални жилища“
 • 204 000 лв. за паркинг в ЦГЧ
 • 204 000 лв. за изграждане на паркинги в жк „Дъбника”
 • 109 240 лв. за изготвяне на проекти по План за интегрирано развитие на община Враца
 • 962 500 лв. за основен ремонт на плувен басейн в спортен комплекс „Христо Ботев“
 • 417 983 лв. за основен ремонт на сепарираща инсталация
 • 166 600 лв. за изграждане на ул. „Беласица“
 • 223 900 лв. за благоустрояване и регулация в района на жск „Веслец 2“, жск „Детелина“ и жск „Славия“, жилищен блок на ул. „Любен Каравелов“ №20
 • 1 603 322 лв. по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Регионална библиотека
 • 400 291 лв. – проект „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“
 • 468 610 лв. – проект „Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“
 • 4 061 839 лв. – проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“.