Тема

Общински бюджети – 2022

Видин, Ловеч, Шумен и Добрич обявиха година на ограничени инвестиции

Всяко по-задълбочено вглеждане в общинските бюджети тази година насочва към изпитанията, пред които са изправени кметовете в условията на сложна вътрешноикономическа и непредвидима външнополитическа обстановка. Инфлацията, войната в Украйна, пандемията и бежанците чертаят новите предизвикателства. И макар че финансовата рамка на приходите навсякъде расте като брутна стойност, разходите всъщност се планират предимно към покриване на належащи нужди, а не там, където биха искали местните власти – инвестиции в инфраструктура за благоустрояване на селищата. Така във Видин, Ловеч, Шумен и Добрич за 2022-ра, общо взето, капиталовите проекти са подбирани на принципа „за всички по малко“. Това е и годината на подготовка на предложения за очаквания реален старт на програмен период 2021 – 2027 г.

Благоустрояване за всички населени места във Видин

Така кметът на общината д-р Цветан Ценков определи на публичното обсъждане на проектобюджета за 2022 г. водещия принцип при оформяне на макрорамката на харчовете в най-западния крайдунавски град. „Опитали сме се да отговорим на желанията на хората и на получените сигнали, като продължаваме създаването на нова среда във всички квартали на град Видин и в населените места в общината“, заяви д-р Ценков.

Той признава, че състоянието на инфраструктурата е притеснително, като това се дължи на факта, че в някои части повече от 30 години не е правено нищо за подобряването й.

„Приключили сме проектирането на жк „Петко Каравелов“ в централната част на Видин – с нови асфалт и тротоари, с отводняване. Ще ремонтираме улици, за които имаше забавяне, защото първо трябваше да направим преизчисления, но вече и те са подготвени за работа“, обясни кметът.

Макрорамката на Видин за 2022 г. е 61 228 915 лв. Малко повече от половината от тях са субсидия за делегираните от държавата дейности - 34 669 478 лв. Запазват се данъчните ставки, като от имуществени налози се планира да постъпят 5 577 964 лв. В сравнение с 2021 г. се очакват по-високи постъпления от данъка върху превозните средства във връзка с продължаване на действията по събиране на стари непогасени задължения – около 2 700 000 лв. По отношение на приходите от придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се залагат 1 617 624 лв. Предвижданите средства от туристическия налог са в размер на близо 12 800 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, е 1 889 300 лв., в разходната част са включени и средства за погасяване на дългосрочни кредити за инвестиции (към „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” в размер на 568 788 лв. – три заема по изпълнявани проекти) и по краткосрочни кредити (към Фонд ФЛАГ на стойност 1 680 762 лв. по проект за ПСОВ).

Зам.-кметът на Видин по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев запозна присъстващите със списъка за капиталови разходи, който възлиза на 27 094 662 лв. В него освен целевата субсидия от 1 889 300 лв. са заложени още 3 518 599 лв. собствени бюджетни средства, 21 312 177 лв. от Европейския съюз, 374 586 лв. - трансфери и субсидии от републиканския бюджет.

„През 2022 г. ще се изпълняват проекти, които ще променят облика на града“, обеща д-р Ценков. По думите му и през тази година са предвидени средства за археологическото проучване на античната крепост „Бонония“. Определени са и пари за подобряване на инфраструктурата в град Дунавци и селата. Заделеният ресурс е в зависимост от броя на жителите, като за малките населени места средствата са значително повече в сравнение с 2021 г. и почти навсякъде е планирано и изграждането на нови детски и спортни площадки.

„На финал е проектирането на входно/изходните точки, които ще свързват гр. Видин с бъдещия магистрален път. Подготвя се и проект за основен ремонт на бул. „Панония“, който ще включва асфалтиране на уличните платна и обновяване на тротоарите. Водени са предварителни разговори с вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов за осигуряване на финансиране на тези проекти“, съобщи още кметът.

Приоритет за общинското ръководство продължава да е изграждането на сепарираща и компостираща инсталация в Регионалното депо за битови отпадъци, защото така общината ще генерира приходи, които ще могат да се използват за благоустрояване и за дейности в културата и спорта. Приключва и подготовката на проекта за подмяна на уличното осветление в населените места с енергоспестяващо, с което ще се подобри качеството на услугата, както и ще се намалят разходите на администрацията за ел. енергия.

Предвиждат се СМР на образователни институции, сред които асфалтиране на дворното място на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, обновяване на обучителна зала за танци в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ремонт на покрив на ОУ „Епископ Софроний Врачански“. През тази година ще бъде завършен и проектът за пристрояване на ОУ „Иван Вазов“, чиято учебна база ще се увеличи с четири класни стаи и ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда посредством изграждане на асансьор.

Планират се още строителни работи на алеи в парк „Рова“, в Крайдунавския парк - от Художествената галерия до Телеграф капия, където се очаква и поставяне на стена за катерене, както и в парк „Владикина бахча“, като там ще има и фитнес уреди. Ремонтни дейности ще бъдат извършени в спортна зала „Фестивална“, както и на покрива на Младежкия дом.

От администрацията обърнаха внимание, че за тази година средства са предвидени за нов асфалт на  улици във всички населени места; за ремонти на училища и детски градини; на помещения на здравни кабинети в селата; за подмяна на улично осветление с енергоспестяващо в някои селища.

През 2022 г. община Видин ще изпълнява проекти,  свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух, реставрация и адаптация на Синагога – Видин, за превръщането й в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, изграждане на нови социални жилища, рехабилитация на централната пешеходна зона в участъка от Младежкия дом до спортната зала, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 13 жилищни блока и др.

Зам.-кметът на Видин Десислава Тодорова подчерта, че 2022 г. е стратегически важна за подготовката на инвестиционни проекти. Целта е общината да има готовност и да подаде своите предложения веднага след като започне кандидатстването за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и новите програми на ЕС за периода 2021 - 2027 г.

Балансиран бюджет с ограничени капиталови разходи в Ловеч

Проектобюджетът на Ловеч е 56 580 000 лв. „Той е балансиран, при осъществен анализ на приходите и разчет на разходите, съобразен с политиките на общината“, каза при представянето му кметът на Ловеч Корнелия Маринова. Приходите за делегирани от държавата дейности са 36 064 009 лв. За жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда се предлагат 10 298 804 лв. Разходите в тази функция са изцяло общински.

Общият обем на инвестиционната програма по бюджета  е 5 077 966 лв. Разпределението по източници на финансиране е: целева субсидия за капиталови разходи – 2 222 700 лв., средства от местния бюджет – 1 333 342 лв., и от преходен остатък – 1 521 924 лв.

Средствата ще се разходват в няколко направления, първото от които е основен ремонт на пътна мрежа. Сред обектите са: ул. „Съйко Съев“ – 559 742 лв., ул. „Граф Игнатиев“ – 413 731 лв., ул. „Димитър Пъшков“ – 26 040 лв., част от улица кв. „Гозница“ – 317 665 лв., пътна мрежа в кв. „Младост“ – 1 351 945 лв., ремонт на стълбове за улично осветление – 74 135 лв.

В сферата на образованието са предвидени 113 610 лв. за СМР. За обследване за енергийна ефективност на детска ясла „Мечо Пух“ са определени 13 800 лв. Ще се направи проект за ремонт на зданието на Статистиката и три центъра за резидентна грижа на възрастни хора с увреждания - 27 720 лв., както и на  базата на РСПБЗН - 15 600 лв.

Община Ловеч има дългосрочен дълг за 2 329 124 лв. и има намерение да поеме нов за 60 месеца - 350 000 лв., за дофинансиране на план-сметката за такса битови отпадъци, за да се избегне увеличение.

21 млн. лв. за инфраструктура в Добрич

Приходите за делегираните държавни дейности на общината са в размер на над 60,4 млн. лв., а за местни дейности - 42,7 млн. лв. Общата субсидия от централния бюджет е около 56 млн. лв., което в сравнение с миналата година е с над 6,4 млн. лв. повече. Програмата за капиталови разходи е близо 21 млн. лв. Кметът на Добрич Йордан Йорданов заяви при представянето на проекта на финансовата рамка, че развитието на инфраструктурата за него си остава най-важна тема въпреки сложната обстановка, в която ще се работи тази година.

„Подготовката за строителния сезон върви добре, през следващите седмици ще започне и кърпене на различни участъци и улици, които не са включени в капиталовата програма за цялостно асфалтиране”, подчерта Йорданов и допълни, че за тази цел са разчетени общо над 13 млн. лв. „Усилията ни винаги са били да инвестираме колкото се може повече в инфраструктура. Особено след като мина водният цикъл, тази нужда е налице повече отвсякога, защото когато няма подменена подземна инфраструктура, няма как да правим планове за надземна”, изтъкна кметът. 

„Капиталовата програма е базирана на реалните възможности на бюджета, всички искаме много неща да се случат, но в крайна сметка имаме рамка. Мисля, че заложените инвестиции ще имат пряк ефект върху облика на града”, подчерта зам.-кметът инж. Пенчо Керванов.

В перото за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа от планираните над 13 млн. лв. общо 720 000 лв. са за зимно почистване. Голямата част от сумата – 9 987 347 лв., са от дългосрочния заем на администрацията, който бе изтеглен през 2021 г. за основната рехабилитация на 69 улици.  Отделно 1 млн. лв. са отпуснати с постановление на Министерския съвет за основен ремонт на други пътни отсечки.

873 600 лв., които са осигурени от държавата, са за реконструкция на вътрешноразпределителна водопроводна мрежа в кв. „Рилци“ - I етап.

Бюджетът на  ОП „Комуналстрой“ е близо 1 млн. лв., на общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти” е 2 414 322 лв., като с тях ще се обезпечават дейностите по озеленяване в града и поддръжка на градския парк „Свети Георги“.

За  „Чистота“ са предвидени 7 145 414  лв., в т.ч. 170 000 лв. по бюджета на ОП „Комуналстрой“ – за извозване на 4 куб. контейнери от местността Гаази баба и експлоатацията на площадката за разделно събиране на отпадъци.

700 хил. лв. са в резерв за непредвидени и неотложни разходи, в т.ч. за мостово финансиране на проекти, обезпечени със средства от ЕС.

Строителството в Шумен ще се простира в рамките на 27 млн. лв.

Макрорамката на бюджета в Шумен е 103 614 748 лв., което е почти колкото в Добрич. Очакваните приходи с държавен характер са в размер на 68 371 710 лв., а тези с местен – 35 243 038 лв. Разходите за делегираните от държавата дейности заедно с общинското дофинансиране са 69 220 383 лв., и за местни дейности – 34 394 365 лв.

За строителство, озеленяване и екология са изчислени малко над 27 млн. лв. Собствените средства в това перо са 17 166 000 лв., но тук най-много са за дейности по чистотата. Освен тях общината ще използва и част от дългосрочния инвестиционен заем за ремонт на улици и междублокови пространства в града и селата, който е в размер на 20 млн. лв.

„Въпреки трудната ситуация общината продължава да изпълнява и през тази година проекти, които вече сме стартирали“, увери кметът Любомир Христов. Те са на обща стойност 16,3 млн. лв. и са за ремонт на Летния театър и Младежкия дом, за изграждане на помощно футболно игрище и зала към градския стадион, СМР на хиподрума, укрепване на бреговете на р. Енчова, възстановителни работи на жп надлеза на „Ришки проход“, довеждаща инфраструктура  до Индустриалния парк.

Общо над 7 млн. лв. собствени средства ще вложи общината за покриване на участък от р. Енчова, за строителството на ул. „Асен Златаров“, за основно обновяване на базата на ОП „Чистота“, за изграждане на претоварна станция за смесени битови отпадъци на депото, както и за цялостен ремонт на зала „Проф. Венета Вичева“ и Художествената галерия „Елена Карамихайлова“.

Чрез външно финансиране през тази година се очаква да бъдат реализирани проекти на обща стойност над 21 млн. лв. Средствата са от държавата и от европейските фондове.