Тема

Общински бюджети – 2022

Велико Търново, Русе и Габрово с амбициозни строителни програми въпреки кризите

Бюджетът на община Велико Търново през 2022 г. е 129,5 млн. лв. Той вече е приет от Общинския съвет, като 77 млн. лв. са от централния бюджет, а 52,5 млн. лв. са местните приходи.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности (ДДД) е 68,6 млн. лв. Изравнителната субсидия е 2,6 млн. лв. Целевата за капиталови разходи е близо 3 млн. лв., като

цялата инвестиционна програма е за 50,8 млн. лв.

„Бюджетът не е рекорден – държа да го кажа, защото често ми се приписват обратните думи. Рекордни са инфлацията, цените на горивата, на енергоносителите, на стоките, услугите, строителните материали. По независещи от нас причини новия бюджет го приемаме, когато вече е изтекла една четвърт от годината. Досега, макар и трудно, с икономии и със строга финансова дисциплина успяхме да гарантираме функционирането на всички услуги, работата на училища, детски градини, ясли, социални дейности. Макрорамката е реалистична – предвижда необходимите разходи за текущата година, средства за провежданите политики по приоритети, както и достатъчно резерви предвид продължаващите кризи и за минимизиране на рисковете, ако социално-икономическата обстановка се влоши“, коментира кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов, който е и председател на УС на НСОРБ.

По думите му добрата събираемост е основен фактор за финансовата стабилност на общината. Инж. Панов подчерта, че са заложени повече местни приходи, без да се повишават основните данъци. Очакваната им стойност е близо 30 млн. лв. – с 3,3 млн. лв. над тези от 2021  г.

Основните приоритети на бюджет 2022 на Велико Търново и на капиталовата програма са успешното завършване на проектите от програмния период 2014 – 2020 г. и преодоляване на последиците от кризите, доколкото е възможно. Сред поставените цели са също подобряване на качеството и средата на живот, насърчаване на икономическата активност, подкрепа за хората в нужда, развитие на културата и туризма. 9,4 млн. лв. от местните приходи ще бъдат за реализацията на европейските проекти като самоучастие на общината.

Планираните 50,8 млн. лв. инвестиционна програма ще се вложат в инфраструктура и свързаност, екология, образование и социални дейности, култура и туризъм. „88% от сумата са вече осигурено или договорено финансиране. Едва 12% от средствата все още са в процедурен процес“, коментира инж. Даниел Панов. Той добави, че изпълнението на всеки проект е свързано със спазване на ЗОП, със съгласувания, които често продължават месеци и ненужно се бавят.

Ключови обекти през 2022 г. са новата ВиК мрежа под бул. „България“ и цялостното преасфалтиране на булеварда, реконструкцията на кръстовищата до ул. „Беляковско шосе“ и Летния театър, завършване на пешеходния надлез над ул. „Магистрална“ и на двата буферни паркинга, изграждането на дългочаканите улици в кв. „Бузлуджа“ – „Иван Хаджидимитров“, „Народни будители“, „Димитър Благоев“ и „Козлодуй“.

Сред планираните дейности са и подмяната на ВиК мрежите под улиците „Димитър Найденов“, „Сливница“, „Теодосий Търновски“, „Ксилифорска“ и др. в кварталите „Света гора“ и „Асенов“, под ул. „Опълченска“, които ще бъдат и цялостно преасфалтирани.

„За пътните и уличните ремонти са нужни близо 70 млн. лв., а в общинския бюджет са планирани малко над 17 млн. лв.“, предупреди инж. Панов. От 559 км улична мрежа в населените места в лошо състояние са 121 км. 209 км са четвъртокласните шосета и от тях само 35 км са с добри характеристики.

Заложени са средства за обновяване на междублокови пространства в кв. „Колю Фичето“ – в района на ул. „Полтава“, ул. „Симеон Велики“, ул. „Петър Матанов“ и др.

Планирано е още да се сменят 1600 лампи с LED тела, както и монтиране на всички компоненти на информационните системи за градски транспорт и паркиране.

В сферата на образованието в капиталовата програма е предвидено саниране на ОУ „Петко Р. Славейков“, основен ремонт на част от ПМГ „Васил Друмев“ за едносменен режим на обучение, реконструкция на покрива на ДГ „Соня“, нови настилки на тенис кортовете до Спортната зала, завършване на обновяването на физкултурния салон в Дебелец и др.

Основен акцент е и проектирането на новата детска градина в кв. „Картала“ и според хода на съгласуването е възможен и старт на изграждането й.

Приоритет в програмата е и реализацията на атракцион – асфалтов пъмп-трак. Ремонти на детските ясли „Пролет“ и „Слънце“, както и основни подобрения на съществуващи сгради за разкриване на социални услуги са акцент в тази сфера.

Инвестициите за насърчаване на културния туризъм и за облика на Велико Търново като целогодишна туристическа дестинация предвиждат разширяване на Мултимедийния посетителски център и оформяне на нови експозиции, както и реконструкция на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Над 1 млн. лв. ще бъдат вложени в облагородяването на селата в общината. От тях 500 хил. лв. са от фонд „Местни инициативи“ за проекти в населените места, още 300 хил. лв. са по инвестиционната програма, а над 200 хил. лв. – приходи от продажби на общинско имущество.

В сферата на екологията – още през април по кварталите ще бъдат организирани мобилни пунктове за разделно събиране на отпадъци, които са свързани със специализирана площадка в „Дълга лъка“.

В Русе залагат на микроградски инвестиции

Бюджетът на Русе за тази година е 187,8 млн. лв. Той е с 27,4 млн. лв. повече от 2021. Според кмета на общината Пенчо Милков макрорамката е балансирана след задълбочен анализ и експертна оценка на местните приходи и тяхната събираемост. По думите на Милков, пред общинската администрация стои отговорната задача в контекста на отминаващи и настъпващи кризи да бъдат гарантирани предпоставките за нормалния живот на гражданите.

Затова в разходната част са спазени принципите на икономичност и целесъобразност за постигане на годишните цели и приоритети.

Капиталовият бюджет е увеличен с близо 5 млн. лв. спрямо миналата година заради планиран ръст в постъпленията от местни приходи, които се очаква да бъдат малко над 61 млн. лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ е с бюджет 33 310 703 лв. Разходите тук се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Ръстът на парите в това перо е 31% спрямо 2021 г. и са разпределени, както следва – за осветление на улици и площади – 2 957 224 лв., за поддържане на пътната мрежа – общо 4 515 647 лв. Осигурен е 1 млн. лв. и за улици и в малките населени места, както и за други дейности.

От кметството обясняват, че основните инфраструктурни приоритети през тази година са свързани с подобряване на микроградската среда – облагородяване на междублокови пространства, изграждане на паркинги, ремонт на тротоари, паркове, осветление, монтиране на пейки и подобряване на техническата инфраструктура в малките населени места.

В инвестиционната програма има цели 322 обекта. Местната власт акцентира на реставрацията на къщата на Стамен Симеонов, изграждане на паметник на Стоян Михайловски, основен ремонт на бул. „Придунавски“, строителство на учебен корпус в СУ „Васил Левски“ и нова детска градина в централната градска част, обновяване на ОУ „Ангел Кънчев“ и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий“ в гр. Мартен и в 3 детски ясли – 1, 4, 5.

За подкрепа на спорта се планира реализацията на скейт парк на открито и велосипедна алея Русе – Николово. Осигурени са средства за основен ремонт на надлез над пътен възел „Максим Горки” и надлез над жп линията Русе – Варна на бул. „Тутракан“. Акцент е и възстановяване на инфраструктурата на летище Русе и осигуряване на неговата експлоатационна годност.

В бюджета е описано и успешно приключване на всички проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Румъния – България 2014–2020“, а именно „Изграждане на анаеробна инсталация“, „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за община Русе“, „Инвестиране в пътна безопасност и подобряване свързаността с транспортна мрежа TEN-T чрез реконструкция на бул. „Трети март”.

През 2022 г. общината ще продължи поддръжката на съществуващи детски и спортни площадки, както и изграждането на достъпна среда и подобряване на енергийната ефективност. Предвидени са средства и за мащабна програма за реновиране на общински жилища.

Габрово се захваща сериозно с проектиране за новия период

С финансова рамка от 75 938 721 млн. лв. ще разполага община Габрово тази година. Държавно делегираните дейности съставляват малко над 54,5% от цялата сума, а останалата част от 45,5% са приходи, които се генерират на местно равнище. Капиталовите разходи във функция „Благоустрояване“, които се формират от приходите на администрацията, са 10 224 727  лв. Средствата, които ще постъпят за реализация на европроекти, са 13 377 182 лв., а 3 434 172 лв. са от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане на ВиК инфраструктура.

„Въпреки предизвикателствата на времето, в което живеем, бюджет 2022 ще продължи да допринася за превръщането на Габрово в зелена, иновативна и устойчива община. В рамките на тазгодишния бюджет се наблюдава почти паритетна ситуация, което е много важно за профила и развитието на нашия град“, съобщи при приемането на финансовата рамка кметът на Габрово Таня Христова.

По думите й това, което най-много вълнува хората, е по какъв начин ще се промени инфраструктурата и качеството на градската среда. Поради това са заложени и доста обекти, които ще бъдат реализирани изцяло или са преходни от изминалата 2021 г. През 2022-ра ще завърши благоустрояването на квартал „Трендафил 2“, подход, който ще бъде продължен да се прилага и за всички останали жилищни комплекси. Общата стойност на проекта е 1,8 млн. лв., от които за тази година – 1,125 млн. лв. За благоустрояването на централната градска част около Художествената галерия, Кукления театър и зоната на бившия Летен театър, където ще се развие паркинг, са предвидени 300 хил. лв. Цялата инвестиция ще възлезе на 900 хил. лв., като изпълнението ще приключи следващата година.

Междублоковото пространство на ул. „Никола Балканеца“ ще бъде изцяло реконструирано, включително с изграждане на кът за отдих и игра, ще се монтират и подземни контейнери. Проектът е на стойност 450 хил. лв.

От общината обявиха, че модел, който ще се поощрява във времето, е публично-частното партньорство. Конкретно в зоната на бившата Консервна фабрика ще се съвместят усилия за изграждане на канализация за битови и дъждовни води. Инвестицията на общината там възлиза на малко над 350 хил. лв. и ще се реализира тази и следващата година.

В рамките на текущите ремонти на улици, които за 2022 г. възлизат на 1,6 млн. лв., за пътна мрежа в града са заделени 1,25 млн. лв., а за малките населени места са предвидени 350 хил. лв.

Много важна инвестиция за Габрово, която ще се реализира през 2022 г., е проектът за водоснабдяване на група села в посока Севлиево. За целта в бюджета са заложени 4 002 172 лв.

„Преди да има реално осъществена инфраструктурна намеса или определен вид услуга, трябва да се извърви пътят от идеята до проектирането. Тази година навлизаме в същинската част от разработването на Общия устройствен план на Габрово, в края на май очакваме и конкретни предложения, свързани с последващото проектиране на крайречната зона покрай Спортната зала и Дома на хумора и сатирата. Това е пространство, в което активно се работи за създаване на „Център за съвременно изкуство Кристо и Жан Клод“ в сградата на бившия Техникум по текстил – инициатива, важна за промяната не само на физическата среда и обогатяването на културния продукт, но в същото време социално, икономически и демографски обвързана“, информират още от пресцентъра на общината.

Друга инвестиция, за която трябва да се изготви проект, е създаването на парк до новата църква в квартал „Младост“, който до голяма степен ще бъде проекция на очакванията на габровци. За целта са заделени 60 хил. лв.

Ще бъде обявен и очак­ваният конкурс за проектиране на Централния градски пазар, което ще е стъпка в развитието на безспорно възловото пространство. Проектът е за 120 хил. лв.


 

Обекти с важно обществено значение в инвестиционната програма на Русе

 • Консервация, реставрация и адаптация на къщата на Стамен Симеонов;
 • Мерки за енергийна ефективност на ДЯ №4, 5 и 9;
 • Обновяване на детски площадки в ДЯ №1, 4, 5 и 15;
 • Топла връзка между 2 сгради на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ и фотоволтаична система в Дом за възрастни с деменция „Приста“;
 • Изграждане на скейт площадка;
 • Ремонт на сградата на Клуба на дейците на културата;
 • Технически проект за изграждане на клетка 4 за неопасни отпадъци на Регионалното депо;
 • Изграждане на учебен корпус в СУ „Васил Левски“ и нова детска градина в ЦГЧ;
 • Продължаване на строителството на спортна зала в СУ „Васил Левски“;
 • Основен ремонт на ОУ „Ангел Кънчев“ и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен;
 • Благоустрояване на бл. „Енергетик 1“ и „Енергетик 2“, в т.ч паркинг;
 • Безопасни тротоари със съоръжения за колоездене 3-ти етап по бул. „Гоце Делчев“;
 • Изработване на проект за ремонт на фасади и покрив на общинска сграда на ул. „Цариброд“;
 • Реставрация и консервация на покрива и гл. фасади на Доходно здание;
 • Възстановяване на инфраструктурата на летище Русе и осигуряване на неговата експлоатационна годност;
 • Благоустрояване прилежащите пространства около жилищните блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“, „Люляк“, кв. „Дружба 1“, гр. Русе;
 • Изграждане на буферен паркинг на бул. „България“;

• Преустройство на етаж 3 от бивш Дом за медико-социални грижи за деца за разкриване на 2 яслени групи