Тема

Общински бюджети – 2022

Амбициозна капиталова програма в Кърджали и предпазливи инвестиции за благоустрояване в Плевен, Свиленград и Благоевград

Трудна и далеч не каквато биха желали кметовете е финансовата 2022 г. за повечето общини. Почти навсякъде в страната бюджетите на местните власти бяха приети с голямо закъснение през април, като все още има градове, в които процесът не е приключил. Непредвидимата обстановка, породена от здравната криза и продължаващата вече трети месец война в Европа, принуждават кметовете да са предпазливи в инвестициите в градска среда, дори когато ги определят за приоритетни. Общата за страната картина се повтаря и във финансовите рамки на поредните общини, които представяме – Кърджали, Свиленград, Плевен и Благоевград. Общото е, че никъде не са предприели вдигане на данъците с цел повече приходи и навсякъде се разчита на 100-процентовата им събираемост. Сигурно е също, че само след месец или два градоначалниците ще мислят за актуализация на бюджетите, която ще даде възможности за преразпределение на парите в зависимост от случващото се у нас и по-света.

Кризисен, но и инвестиционен бюджет в Кърджали

Кризисен, но и инвестиционен, социален и бюджет на децата на Кърджали. Така кметът на общината д-р инж. Хасан Азис обяви макрорамката за 2022 г., която вече е приета от Общинския съвет. Тя е в размер на 88 880 000 лв., като 60% са за държавни дейности, 39% за общински и 1% за дофинансиране. План-сметката е с ръст от над 17% спрямо 2021 г. Парите от централния бюджет са 62 475 260 лв., а от местни приходи – 20 266 140 лв.

Всички капиталови средства за годината са 23 108 184 лв., като в тях влизат и тези по 16 проекта, финансирани от Европейския съюз на стойност над 12 млн. лв. С местни приходи се планират проекти за 10 348 000 лв., осигурени от следните източници: целева субсидия от Републикански бюджет – 4 503 600 лв., собствени приходи от продажби – 2 390 000 лв., преходен остатък за капиталови разходи – 3 454 000 лв.

„Работата за подобряване на жизнената среда ще продължи през тази и следващата година. За поддържане на паркове и градини ще има 751 590 лв., за нови тротоари, улици и благоустрояване – 1 488 000 лв., за общинска пътна мрежа и зимно поддържане – 840 400 лв. Предвидени са серия от проекти, насочени към децата, първият от които е вече факт – въженият парк в „Простор”. Ще търсим финансиране за скейт парк в „Арпезос Север”, каза д-р инж. Хасан Азис.

По думите му ще бъдат изградени детска градина в кв. „Възрожденци“, ясла в центъра на града, ще се направи реконструкция на бившето спортно училище и разширението на две детски градини. Очак­ва се през тази година и проектът за посетителски център на Перперикон да бъде реализиран и обектът да заработи.

„Един от важните въпроси за общината е този за водоснабдяването на малки населени места. В Болярци все още чакат вода, има нужда от подобряване на водоснабдяването в Черна скала, Долна Бленика. Тази и следващата година ние трябва да приключим с темата за подземна инфраструктура за осветлението. Въпросът е разрешен на 60 - 70%”, коментира още кметът на Кърджали.

Той изрази надежда и за приключване на проекта за информационния център и залата за заседания на Общинския съвет. Проектът е забавен заради продължило с години прехвърляне на собствеността на 30 кв. м в сградата на местната администрация от държавата на общината.

Годишният разход за проектите, изпълнявани със средства от ЕС, е 7 374 895 лв. От тези, които са свързани със строителство, най-големият е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“) „Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите“. По него се работи от 2020 г. и е на обща стойност 8 855 144 лв., а тази година ще се усвоят 2 578 365 лв. Ще продължи реализацията и на друг обект с туристическа насоченост – „Древните Родопи и Егея – Културен коридор в подкрепа на развитието на региона“, който е по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „България – Гърция 2014-2020“. Стойността е 2 347 173 лв., като трябва да бъде приключен настоящата година, а оставащото финансиране е 1 173 586 лв.

По „ОПРР 2014 - 2020“ се изпълнява и проект за ремонт на улици и тротоари за над 5 млн. лв., като остава да се усвоят още 810 679 лв. За областния информационен център са заложени 124 999 лв. В изграждането на Център за подкрепа на лица с увреждания по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ ще бъдат вложени 449 999 лв. По Програмата за развитие на селските райони ще продължи изпълнението на „Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на община Кърджали” на стойност 125 627 лв.

Пълен консенсус за макрорамката в Плевен

Бюджет 2022 г. на община Плевен беше приет единодушно. Общият му размер е 156 353 023 лв., в т.ч. приходи за държавни дейности - 93 248 594 лв., и местни приходи - 63 104 429 лв.

За функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда“ предвидените средства са 22 819 011 лв., в които влизат 832 720 лв. за кметствата със самостоятелен бюджет. Финансирането на обектите по това перо е изцяло с местни приходи.

Отделно капиталовите разходи с бюджетни средства са 14 641 247 лв., от които 11 137 070 лв. от местния и 3 504 177 лв. от държавния бюджет. Инвестиционни проекти ще бъдат финансирани и с пари от Европейския съюз – 12 634 280 лв.

С преходен остатък от целеви трансфери за капиталови разходи от 2019 г., 2020 г. и 2021 г. ще се изпълняват следните обекти: Подпорна стена „Княз Борис I“ – 32 039 лв.; Общ устройствен план на община Плевен – 69 880 лв.; противопожарна система Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ – 238 600 лв.; частично изграждане на улица в жк „Дружба“; реконструкция на система за улично осветление; ремонт на летен театър в парк „Кайлъка“; на общински път Трънчовица – Новачене – 2,1 млн. лв.; и други. Още 2 549 500 лв. има за ремонт на улици в града, които се очаква да дойдат от местни приходи.

Сред проектите, включени в инвестиционната програма на общината за текущата година, са още: изграждане на Основно училище „Валери Петров“; ремонт на зала „Спартак“; ремонти на исторически обекти в Плевен; строителство на допълнително водоснабдяване в с. Горталово; ремонт на улици в с. Бохот; подмяна на канализация в с. Ясен; и др.

Още почти 1 млн. лв. ще се вложат в реконструкцията на автогара Плевен, където ще се изгради информационен остров и видео наблюдение, охранителна система и други.

Свиленград – много европейски проекти за малко пари

Община Свиленград ще разполага с 34 747 081 лв. през 2022 г. Финансовата рамка е приета с пълно мнозинство на редовна сесия на Общинския съвет. За делегирани от държавата дейности са предвидени 19 046 157 лв., а за местни дейности - 15 700 924 лв. Тук влизат и временни безлихвени заеми по проекти – 66 820 лв., както и преходен остатък от държавна дейност за 2021 г. от 1 689 731 лв.

В приходната част на бюджета за 2022 г. е взето предвид, че за изминалата 2021 г. общината е сред малкото с преизпълнение от 106% при събираемостта.

„Бюджет 2022 на Свиленград е първият съставен в условията на необнародван до края на предходната година Закон за държавния бюджет на Република България в пандемия, икономическа криза, породена от ръста на цените на енергоносителите и материалите, и война, застрашаваща си­гур­ност­та в Европа. Поради тази обстановка са предвидени както необходимите разходи за текущата година, така и средства за продължаване на реализацията на мерки от предходната и достатъчно резерви за минимизиране на рисковете“, заяви при представянето му зам.-кметът Мария Костадинова.

Инвестиционната програма за 2022 г. е в размер на 7 822 949 лв. Интересно е, че обратно на общата тенденция повечето пари за капиталови разходи да идват от ЕС, тук от бюджета са 6 637 242 лв., а от европейски проекти, които са общо 30 на брой - 1 185 707 лв.

За Общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” са заделени 3 561 721 лв. Средствата са разпределени за поддръжка на улично осветление, изграждане, ремонт на пътна мрежа, дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие, озеленяване, чистота и други дейности.

В разходите за култура, читалищно дело и музеи, които са 827 143 лв., влизат освен издръжката и текущи ремонти на читалища в селата, обновяване на арт галерията, конкурс за нов общински музей и изграждане на посетителски център.

Благоевград свива до минимум инвестициите в градска среда

През настоящата година бюджетът на общината е 105,7 млн. лв. Според местната власт, тъй като голяма част от средствата са делегирани, възможностите за постигане на по-добри резултати за благоустрояване на градската среда са ограничени.

„Бюджетът на Благоевград за 2022 г. не е това, което ни се иска да бъде. Забавянето на децентрализацията е една от причините общините да не могат сами да определят къде да влагат средства“, коментира кметът на Благоевград Илко Стоянов. По думите му общата рамка от над 105 млн. лв. изглежда много голяма, но близо 80% от тези средства са за делегирани дейности, които трябва да бъдат разпределени и разходвани в точно определени ресори. „Целите са да държим общината спокойна, стабилна, доколкото може в тези условия, и да чакаме евентуалното европейско финансиране. Към момента това са намерения, все още говорим в бъдеще време“, коментира градоначалникът.

Илко Стоянов съобщи, че капиталовата програма на община Благоевград в новия бюджет е в размер само на 2 млн. лв., затова е много важно как ще бъдат разпределени така наречените остатъци в бюджета.

Голяма част от парите ще бъдат заложени за изготвяне на проекти, защото Благоевград има нужда от такива.

„Ще се работи усилено за създаване на стратегия за проектно развитие, за да може, когато дойде финансирането, да имаме готовност. Сред приоритетите са подобряване състоянието на пътната инфраструктура, на градската среда и други. По този повод ще бъде реализирана инициативата „Заедно за нашия общ дом“, в която активно ще участват гражданите, които ще дават своите предложения за това как искат да се подобри градът“, коментира още Стоянов. За тази цел са планирани 200 хил. лв. в общинския бюджет.

Проекти, които са належащи за изпълнение, според кмета са подобряване подходите на града, което включва благоустрояване ведно с подмяна на ВиК, на основни пътни артерии и изграждане на ул. „Промишлена“. Също изготвяне на проект за надлез при кв. „Грамада“, който да започва от ул. „Зелендолско шосе“ и да завършва при кръстовището под I УК на ЮЗУ, както и надграждане на болничен комплекс при ул. Славянска“. От местната администрация посочиха, че е необходимо да бъдат направени постъпки за нов Общ устройствен план на Благоевград, за да може да се постигне по-благоприятна градска среда.