Тема

Публикуваха за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по програмата за саниране

Над 1,4 млрд. лв. ще се вложат в енергийна ефективност на жилищни сгради в цялата страна

В началото на ноември т.г. ще стартира програмата за енергийна ефективност (ЕЕ) на многофамилните жилищни сгради в страната. Над 1,4 млрд. лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще бъдат вложени в санирането на обекти у нас. Само няколко дни след като Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви новината, ведомството публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата, която ще се финансира по НПВУ.

В публикуваните документи е записано, че многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, ще могат да кандидатстват по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Това означава, че в тях трябва да има поне четири обекта и да принадлежат на поне двама собственици, поясняват от МРРБ. За целта ще трябва се да изготвят обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт.

Мерките ще се изпълняват във всички 265 общини в страната.

Проектът предвижда предложенията за изпълнение на инвестиция по процедурата да могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация, на територията на която се намира сградата. Друго изискване е обектите да са проектирани преди 26 април 1999 г.

Чрез осъществяването на мерките ще трябва да бъдат постигнати поне 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В” или по-висок.

За целта се предвижда възможността за финансиране на подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за потребности на жилищния обект, ако са посочени в енергийното обследване, ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на ЕЕ. Допустими ще са и реконструкцията на вертикалната система за отопление в хоризонтална при осигуряване на индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект, ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части, инсталиране на системи за централизирано управление на топлоподаването при локални източници и на осветлението в общите части на жилищната сграда.

Няма да се предоставят средства за подмяната на отоплителни тела в самостоятелните обекти, на асансьори, обзавеждане и оборудване в апартаменти, изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата или ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници.

Мерките за повишаване на ЕЕ, които ще се препоръчват при всяка реконструкция, основно обновяване, основен ремонт на сграда или на части от сграда в експлоатация, ще се оценяват по отношение на техническата и икономическата целесъобразност за използване на алтернативни инсталации и системи по чл. 31, ал. 2. от Закона за енергийна ефективност.

Важно условие е, че сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по приключилата Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, няма да ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

Разходите по изготвяне на обследвания за ЕЕ и сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация, разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградите (технически обследвания) и технически паспорт ще се водят за подготвителни дейности по Предложението за изпълнение на инвестиции (ПИИ). В тази връзка, в случай че тези дейности са завършени преди подаване на ПИИ, разходите за тях са допустими за финансиране в съответствие с периода на допустимост на разходите, посочени в насоките за кандидатстване. Тези дейности се считат за подготвителни по смисъла на чл. 2, т. 23 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 и няма да нарушат стимулиращия ефект на помощта.

Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд да протече на два етапа. При първия сдруженията на собствениците ще получават до 100% безвъзмездна помощ за проектите, като ще има два срока за кандидатстване – 15 февруари 2023 г. и 31 март 2023 г. Предвидените за него средства са в размер на 1 129 881 600 лв. с включен ДДС.

След приключването на първата фаза се очаква да бъде обявена нова процедура, при която обаче безвъзмездната финансова помощ вече ще бъде 80% от разходите, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците. По нея желаещите ще могат да подават документи до 31 декември 2023 г.

Предварителни условия за кандидатстване са наличието на архитектурно заснемане, технически паспорт на сградата и предварително изготвено енергийно обследване, предвиждащо за постигане клас „В“ енергийна ефективност. Изискванията към зданията са те да са в добро конструктивно състояние и да са проектирани до 26.04.1999 г. Постигането на целите на програмата за 30% намаляване на енергийното потребление ще бъде удостоверявано от независим енергиен одит.

Предвижда се минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда или блок-секция да е 100 000 лв., а максималният да не може да надхвърля 6 500 000 лв.

Собствениците ще са задължени да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в програмата, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Одобряването на насоките и отваряне на процедурата за кандидатстване е предвидено за ноември 2022 г. Областните информационни центрове ще бъдат основните контактни точки за гражданите за кандидатстване по програмата.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакетът документи към тях са публикувани на интернет страницата на МРРБ, както и на сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg. Коментари и предложения по тях могат да бъдат изпращани до 30 октомври чрез сайта на информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост www.eumis2020.government.bg, по електронна поща на МРРБ, както и по официален път.