Тема

Икономически отчет за сектор „Строителство“ за януари – юни 2022 г.

Екип КСБ

 

ЕВРОПЕЙСКА

ИКОНОМИКА

Брутен вътрешен продукт

По прогнозни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2022 г. се увеличава с 0,8% в еврозоната (EA19) и с 0,7% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие. В сравнение с второто тримесечие на предходната година сезонно изгладеният БВП се повишава с 4,1% в еврозоната и с 4,2% в ЕС-27.

Темп на БВП по държави членки

Сред държавите членки на ЕС най-голям ръст на БВП за второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие отбелязва Нидерландия (2,6%), следвана от Румъния (2,1%), Хърватия (2%) и Ирландия (1,8%). Спад на БВП се наблюдава в Полша (-2,1%), Естония (-1,3%), Латвия (-1%) и Литва (-0,5%). България показва ръст от 0,8%.

Темпът на БВП за второто тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. показва най-голям ръст в Ирландия (10,8%), след нея се нареждат Малта (8,9%), Словения (8,3%), Хърватия (7,8%) и Гърция (7,7%). Най-малък ръст се отчита в Естония (0,3%) на годишна база. България бележи ръст от 4% за наблюдавания период.

Заети лица в еврозоната и ЕС

Броят на заетите лица се повишава с 0,4% както в еврозоната, така и в ЕС през април – юни на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие. Спрямо същото тримесечие на предходната година заетостта се увеличава с 2,7% в еврозоната и с 2,4% в ЕС през второто тримесечие на 2022 г.

Темп на заетостта в държавите членки

През второто тримесечие на 2022 г. заетостта се увеличава във всички страни членки в сравнение с предходното тримесечие, с изключение на Испания (-1,1%), Португалия (-0,7%), Естония (-0,6%), Румъния (-0,5%) и Хърватия (-0,4%). Най-голямо повишение е регистрирано в Литва (3,1%), Ирландия, Малта и Чехия (и трите с по 1,6%) и Италия (1,2%). Най-малък е ръстът в България и Унгария (и двете с по 0,2%).

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение бележат Ирландия (8,8%), Литва (7,0%), Естония (5,6%) и Малта (5,5%). Спад се наблюдава само в Румъния (-0,6%). Най-малък ръст показват Латвия и Полша (и двете с 1,2%), след тях се нарежда България (1,3%).

Строителна продукция на страните членки на ЕС

По предварителни данни на Евростат за второто тримесечие на 2022 г. строителната продукция намалява с 1,3% в еврозоната, като сградното строителство е с 0,9% по-малко, а инженерното – с 2%, в сравнение с предходното тримесечие. В ЕС-27 се наблюдава понижаване на строителната продукция с 1,4% за второто тримесечие на 2022 г., като и при сградното, и при инженерното строителство продукцията намалява съответно с 0,7% и с 2,2% спрямо предходното тримесечие.

Сред държавите членки на ЕС, за които има налични данни, ръст на строителната продукция през второто тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие бележат: Швеция - 1,3%, Финландия - 1,1%, Румъния - 0,5%, и Португалия - 0,4%. България увеличава своя темп на строителна продукция с 0,2% в сравнение с предходното тримесечие. Най-голям спад се отчита в Латвия (-5,7%), Унгария (-5,5%) и Полша (-4,5%).

Строителната продукция в еврозоната за второто тримесечие на 2022 г. нараства с 1,6% в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., при ръст от 1,7% на сградното строителство и увеличение от 0,8% на инженерното. В ЕС-27 повишението е с 2% на строителната продукция на годишна база, при ръст от 2,3% на сградното строителство и от 1,1% на инженерното строителство.

Сред страните членки, за които има данни, най-голямо повишение на строителната продукция за второто тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. отбелязват Словения - 24,3%, Полша - 9,1%, Финландия - 4,5%, и Нидерландия - 3,3%. България отчита ръст в темпа на строителна продукция с 1%. Най-голям спад регистрират Латвия (-13,8%), Испания (-7,4%) и Германия (-2,7%) на годишна база.

ИКОНОМИКАТА НА

БЪЛГАРИЯ

 

БВП и БДС – общо и в строителството

Темпът на прираст на Брутния вътрешен продукт по сезонно изгладени данни през второто тримесечие на 2022 г. регистрира ръст от 4% спрямо същото тримесечие на 2021 г. и повишение от 0,8% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г.

По предварителни данни произведеният БВП за страната през второто тримесечие на 2022 г. възлиза на 38 962 млн. лв. по текущи цени, като спрямо същия период на 2021 г. се увеличава със 7784 млн. лв.

Брутната добавена стойност (БДС) общо за икономиката за второто тримесечие на 2022 г. е 33 972 млн. лв. с относителен дял в БВП от 87,2%. В сравнение със същия период на 2021 г. БДС се увеличава със 7021 млн. лв.

За сектор „Строителство“ БДС за второто тримесечие на 2022 г. е 1272 млн. лв. с относителен дял в БВП от 3,3%, като нараства с 370 млн. лв. спрямо предходното тримесечие и намалява със 143 млн. лв. в сравнение с второто тримесечие на 2021 г.

СТРОИТЕЛСТВОТО
В БЪЛГАРИЯ

Обща строителна активност

Общата строителна активност за строителния бизнес за първото полугодие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година по основни показатели:

Ø Строителна продукция – 6658 млн. лв., спад от 16,9%;

t „Сградно строителство“ – 3805 млн. лв., намаление от 15,5%;

t„Инженерно строителство“ – 2853 млн. лв., спад от 18,6%;

Ø Издадени разрешения за строеж на нови сгради – 6372 разрешения, ръст от 12,3%;

Ø Започнато строителство на нови сгради – 3855 сгради, уеличение от 5,5%;

Ø Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 2334 сгради, повишение от 28,3%;

Ø Обявени обществени поръчки – 1674 бр. на стойност 5232 млн. лв., спад от 7,8% на броя и ръст от 48% на стойността;

ØСключени договори – 1101 бр. на стойност 1440,2 млн. лв., понижение от 25,2% на броя и спад от 26,2% на стойността.

Произведена продукция в строителството

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2022 г. е на обща стойност 6658 млн. лв., като спрямо първите шест месеца на 2021 г. намалява с 16,9%.

Произведена продукция по сегменти:

„Сградно строителство“, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за първото полугодие на 2022 г. в размер на 3805 млн. лв., или с дял от 57,1% от общо произведената в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство намалява с 15,5% в сравнение с първото полугодие на 2021 г.

В „Инженерна инфраструктура“ произведената продукция за първото полугодие на 2022 г. възлиза на 2853 млн. лв. и е с дял от 42,9% от общо произведената в строителството за същия период. Произведената продукция в инженерната инфраструктура намалява с 18,6% спрямо първите шест месеца на 2021 г.

Разходи за труд /отработени човекочаса

За първото полугодие на 2022 г. са отчетени общо 94,1 млн. отработени човекочаса в строителството, като спрямо същия период на предходната година те намаляват с 3,3%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за първото полугодие на 2022 г. са 807 при 809 отработени човекочаса за същия период на 2021 г., което показва, че на годишна база те намаляват с 0,2%.

Разходите на работодателя за труд за периода януари – юни 2022 г. възлизат на 1023,9 млн. лв., като на годишна база предварителните данни показват нарастване на разходите с 6,5%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за първото полугодие на 2022 г. са средно 10,88 лв. при 9,89 лв. за същия период на 2021 г., което показва, че се увеличават с 10% на годишна база.

Издадени разрешения за строеж на нови сгради

Издадените разрешения за строеж на нови сгради през първото полугодие на 2022 г. са за 4099 жилищни сгради с 23 299 жилища в тях и 2 864 211 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). В сравнение с първото полугодие на 2021 г. издадените разрешения за строеж на жилищни сгради се увеличават с 24,6%, жилищата в тях - с 24,4%, а общата им РЗП - с 29,6%.

За административни сгради са издадени 38 разрешения за строеж с 40 231 кв. м РЗП, които спрямо първото полугодие на 2021 г. намаляват с 29,6% при понижение на РЗП със 70,9%. За други сгради – 2235 разрешения за строеж с 1 270 418 кв. м РЗП, като спрямо първото полугодие на 2021 г. издадените разрешения за строеж намаляват с 4,1%, докато РЗП се увеличава с 23,5%.

Издадените разрешения за строеж на нови сгради за първото полугодие на 2022 г. са общо 6372 бр. с 4 174 860 кв. м РЗП, от които:

t 4099 жилищни сгради, включващи 23 299 жилища с 2 864 211 кв. м РЗП;

t38 административни сгради/офиси с 40 231 кв. м РЗП;

t 2235 други сгради с 1 270 418 кв. м РЗП.

Издадени разрешения за строеж на нови сгради по области

За първото полугодие на 2022 г. най-много разрешения за строеж на нови сгради са издадени в областите:

Жилищни сгради

Пловдив – 720 разрешения за жилищни сгради с 3741 жилища в тях;

София (столица) – 567 разрешения за жилищни сгради с 9300 жилища в тях;

София – 472 разрешения за жилищни сгради с 601 жилища в тях;

Варна – 394 разрешения за жилищни сгради с 3445 жилища в тях;

Бургас – 294 разрешения за жилищни сгради с 1115 жилища в тях.

Други сгради

Стара Загора – 262 разрешения за строеж;

Пловдив – 227 разрешения за строеж;

Перник – 147 разрешения за строеж.

Административни сгради

София (столица) – 4 разрешения за строеж;

Пловдив – 4 разрешения за строеж.

Започнато строителство на нови сгради

През първото полугодие на 2022 г. е започнато строителството на 3855 нови сгради с 2 677 767 кв. м РЗП. От тях 2657 са жилищни сгради с 14 859 жилища в тях и 1 712 817 кв. м обща разгъната застроена площ. Спрямо януари – юни 2021 г. започнатото строителство на жилищни сгради се увеличава с 10,3%, жилищата в тях – с 31,6%, а РЗП – с 18,6%.

За същия период е започнато строителство на 22 административни сгради с 18 184 кв. м РЗП, като спрямо първото полугодие на 2021 г. се регистрира спад от 21,4% на броя и 24,1% на РЗП. За януари – юни на 2022 г. е започнато строителство и на 1176 други сгради с 946 766 кв. м РЗП, като спрямо полугодието на 2021 г. строителството при тях намалява с 3,4%, а РЗП се увеличава с 23,4%.

Започнатото строителство на нови сгради за първото полугодие на 2022 г. са общо 3855 бр. с 2 677 767 кв. м РЗП, от които:

t 2657 жилищни сгради, включващи 14 859 жилища с 1 712 817 кв. м РЗП;

t22 административни сгради/офиси с 18 184 кв. м РЗП;

t 1176 други сгради с 946 766 кв. м РЗП.

Започнато строителство на нови сгради по области

Най-активни през първото полугодие на 2022 г. при започнатото строителство на нови сгради са областите:

Жилищни сгради

Пловдив – 441 жилищни сгради с 1428 жилища в тях;

София (столица) – 396 жилищни сгради с 6975 жилища в тях;

Варна – 325 жилищни сгради с 1986 жилища в тях;

София – 262 жилищни сгради с 333 жилища в тях;

Бургас – 226 жилищни сгради с 945 жилища в тях.

Други сгради

Стара Загора – 123 сгради;

Пловдив – 117 сгради;

Пазарджик – 91 сгради.

Административни сгради

София (столица) – 9 сгради.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото полугодие на 2022 г. по предварителни данни на НСИ са 2334 сгради с 8125 жилища в тях и общо РЗП 838 437 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 666 680 кв. м, а спомагателната е 171 757 кв. м. Спрямо първото полугодие на 2021 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 28,3%, а жилищата в тях намаляват с 6% при спад на общото РЗП с 1%.

Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области

Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за първото полугодие на 2022 г. регистрират областите:

Жилищни сгради и жилища

София (столица) – 327 жилищни сгради с 2276 жилища в тях, РЗП – общо 251 741 кв. м;

Пловдив – 310 жилищни сгради с 849 жилища в тях, РЗП – общо 96 727 кв. м;

Бургас – 260 жилищни сгради с 1060 жилища в тях, РЗП – общо 90 042 кв. м;

Варна – 255 жилищни сгради с 1126 жилища в тях, РЗП – общо 98 845 кв. м;

София – 225 жилищни сгради с 273 жилища в тях, РЗП – общо 36 239 кв. м.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)

Разходите за придобиване на ДМА за първото полугодие на 2022 г. общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 8609 млн. лв.

За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 421 млн. лв., или дял от 4,9% от общо отчетените за разглеждания период.

Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в сектор „Строителство“ за първото полугодие на 2022 г. намаляват с 53,5% спрямо първото полугодие на 2021 г.

 

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. по предварителни данни на НСИ са 2308,4 хил. бр. общо за икономиката, като спрямо края на юни 2021 г. се увеличават с 3,1 хил. бр., или 0,1%.

За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. са 124,4 хил. бр., или 5,4% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват спад от 5,3 хил. бр., или 4,1%.

Заети, наети и самонаети лица

Заетите лица в икономиката за първото полугодие на 2022 г. са 3463,9 хил. бр., като спрямо същия период на 2021 г. заетостта нараства с 1,5%.

Заетите в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2022 г.:

ØЗаетите лица са 197,9 хил. бр., ръст от 1,1% на годишна база;

ØНаетите лица са 155,0 хил. бр., спад от 0,1% на годишна база;

ØСамонаетите лица са 42,8 хил. бр., увеличение от 5,7% на годишна база.

Безработни лица – общо и в строителството

За първото полугодие на 2022 г. безработните лица общо за страната са 155,5 хил., като намаляват с 38 хил., или с 19,6%, спрямо същия период на 2021 г.

Безработните в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2022 г. са 13,2 хил., или 8,5% от общо регистрираните безработни. Спрямо първото полугодие на 2021 г. данните показват, че безработните лица в сектора намаляват с 3,6 хил., или с 21,4%.

Средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение

Общо за икономиката:

Средната месечна работна заплата по предварителни данни на НСИ за първото полугодие на 2022 г. е 1668 лв. Спрямо същия период на 2021 г. се увеличава със 174 лв., или 11,6%.

За сектор
„Строителство“:

Средната месечна работна заплата по предварителни данни на НСИ за първото полугодие на 2022 г. е 1222 лв., спрямо първото полугодие на 2021 г. се увеличава със 105 лв., или 9,4%.

 

ИНВЕСТИЦИОННА

АКТИВНОСТ

Поток на преките чуждестранни инвестиции в България

По предварителни данни на БНБ към 17.08.2022 г. с отчета за юли 2022 г. ще бъдат направени ревизии на данните за периода януари 2020 г. – юни 2022 г. Данните за 2021 г. и 2022 г. подлежат на ревизия с годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, при спазване на методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция“ на МВФ.

Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Положителният знак показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им.

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за първото полугодие на 2022 г. възлизат на 289,1 млн. евро, като спрямо същия период на 2021 г. намаляват с 317,3 млн. евро (52,3%).

В отрасъл „Строителство“

Преките инвестиции за първото полугодие на 2022 г. в отрасъл „Строителство“ са с отрицателна стойност и възлизат на -30,9 млн. евро, като спрямо първото полугодие на 2021 г. (когато са били -42,4 млн. евро) са се увеличили с 11,5 млн. евро (27,1%).

 

СЕКТОР

„СТРОИТЕЛСТВО“

Обявени обществени поръчки

По вид строителство

Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2022 г. са 1674 бр. с обявена прогнозна стойност 5232 млн. лв. Тенденцията на годишна база е регистриран спад от 7,8% на броя на обявените процедури и ръст на стойността от 48%.

ü„Инженерна инфраструктура“ – 692 бр., или дял от 41,4% от общо обявените поръчки за разглеждания период, с прогнозна стойност 3806 млн. лв., което е 72,7% от общата стойност за полугодието. На годишна база се наблюдава спад на броя на обявените поръчки от 3,9% и ръст на стойността от 139,1%.

ü„ВиК инфраструктура“ – представлява 12,4% от общо обявените поръчки, или 208 бр., с прогнозна стойност 431 млн. лв. (8,2% от общата стойност), като на годишна база се регистрира ръст от 46,5% на броя и спад на стойността от 25,8%.

ü„Сградно строителство“ – 41,5% от общо обявените поръчки, или 695 бр., с прогнозна стойност 417 млн. лв. (8% от общата стойност). Промяната на годишна база е спад от 19,5% на броя на обявените процедури и спад от 9,3% на стойността.

ü„Енергийна инфраструктура“ – представлява 4,7% от общо обявените поръчки, или 79 бр., с прогнозна стойност 578 млн. лв. (11,1% от общата стойност). При наблюдаваща тенденция на годишна база: спад при броя обявени поръчки от 13,2% и на стойността от 35,9%.

Обявени обществени поръчки по възложители

За първото полугодие на 2022 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид възложител са, както следва:

tОбщини – обявени 1253 бр., или 74,8% от всички, като тенденцията е спад от 3,8%, спрямо първото полугодие на 2021 г.

tКомунален и обществен сектор – 64 бр., или 3,8% от общо обявените поръчки, като на годишна база за разглеждания период регистрират понижение от 1,5%.

tБолници и учебни заведения – 157 бр., или 9,4% от общо обявените поръчки, като спрямо същия период на 2021 г. се наблюдава намаление от 31,7%.

tМинистерства и агенции – обявени 194 бр., или 11,6% от всички обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е спад от 8,1%.

tДруги – 6 бр., или 0,4% от общо обявените обществени поръчки – спад от 25% в сравнение с първото полугодие на 2021 г.

Обявени обществени поръчки – източници на финансиране

I полугодие 2022 г.

tДържавен бюджет – 1417 бр.

tМеханизъм за свързване на Европа – 2 бр.

tОперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ – 30 бр.

t„Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ – 105 бр.

tОперативна програма „Околна среда 2014-2020“ – 10 бр.

tОперативна програма „Транспортна свързаност 2021-2027“ – 1 бр.

tОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 7 бр.

tПрограма за трансгранично сътрудночество INTERREG V-A „Румъния – България 2014-2020“ – 4 бр.

tФинансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 – 11 бр.

tПредприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 5 бр.

tПроект „Красива България“ – 45 бр.

tНорвежки финансов механизъм 2014-2021 – 13 бр.

tНационален доверителен Екофонд – 3 бр.

t„Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“ – 10 бр.

tОперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ – 5 бр.

tПрограма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 – 2 бр.

tОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ – 1 бр.

tСъвет на Европа – 1 бр.

tЧерноморски басейн 2014-2020 – 1 бр.

tФонд „Социална закрила“ – 1 бр.

Сключени договори в сектор „Строителство“

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за първото полугодие на 2022 г. са сключени 1101 договора в отрасъл „Строителство“ на обща стойност 1440,2 млн. лв., което е с 1,2 млн. лв. повече при обявена прогнозна стойност от 1439,0 млн. лв.

В сравнителен анализ за същия период на 2021 г. броят им намалява с 25,2% (370 бр.), а стойността по договорите - с 26,2% (511,6 млн. лв.).

Сключени договори в сектор „Строителство“ по вид строителство

I полугодие 2022 г.

t„Инженерна инфраструктура“ – 388 бр., или 35,3% от общо сключените договори, на стойност 657 млн. лв., или 45,6% от общата стойност.

t„Сградно строителство – 444 бр., или 40,3% от общо сключените договори, на стойност 208,4 млн. лв., или 14,5% от общата стойност.

t„Енергийна инфраструктура“ – 160 бр., или 14,5% от общо сключените договори, на стойност 271,8 млн. лв., или 18,9% от общата стойност.

t„ВиК инфраструктура“ – 109 бр., или 9,9% от общо сключените договори, на стойност 303,0 млн. лв., или 21% от общата стойност.

Данните показват, че в „Сградно строителство“ са сключени най-много договори, а с най-голяма обща стойност – в „Инженерна инфраструктура“, като дял от общо сключените договори в сектора.

 

I полугодие 2021 г. - I полугодие 2022 г.

t„Инженерна инфраструктура“ – регистрира спад на броя сключени договори с 20,7% и на стойността с 23,8%;

t„Сградно строителство“ – отчита спад на броя сключени договори с 31,1% и на стойността с 25%;

t„Енергийна инфраструктура“ – регистрира спад на броя сключени договори с 20% и ръст на стойността със 17,6%;

t„ВиК инфраструктура“ – спад на броя сключени договори с 21% и намаление на стойността с 47,8%;

Сключени договори в сектор             „Строителство“ от фирми и консорциуми

Общият брой на сключените договори за първото полугодие на 2022 г. са 1101 броя на стойност 1440,2 млн. лв., от които с:

q Фирми – 944 броя на стойност 584,7 млн. лв., като:

t Регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС)

üГолеми строителни компании (над 250 човека) – 45 броя на стойност 92,1 млн. лв.;

üСредни строителни фирми (от 50 до 249 човека) - 378 броя на стойност 320,6 млн. лв.;

üМалки строителни компании (до 49 човека) - 493 броя на стойност 167,4 млн. лв.

tНерегистрирани фирми в ЦПРС – 28 броя на стойност 4,6 млн. лв.

qКонсорциуми, обединения, сдружения – 157 броя на стойност 855,5 млн. лв.

За първото полугодие на 2022 г. фирмите заемат 85,7% дял от общо сключените договори и 40,6% от общата им стойност, а консорциумите – 14,3% дял от броя и 59,4% от стойността. Водещи по брой са фирмите, а по стойност – консорциумите.

Дял на сключените договори от фирми и консорциуми

I полугодие 2022 г.

За първото полугодие на 2022 г. малките строителни компании заемат 52,2% дял от броя на сключените договори от фирми и 28,6% от стойността. Средните компании са с дял 40% от общия брой и с 54,8% от стойността на сключените договори от фирми. Делът на големите компании е 4,8% от броя сключени договори и с 15,8% дял от стойността. Нерегистрирани в ЦПРС фирми – 3% от броя и 0,8% от стойността.

Тенденцията, която се наблюдава спрямо първото полугодие на 2021 г., е, че водещи с най-голям брой сключени договори са малките фирми при спад от 15,9% (93 бр.) на годишна база. Средните компании са с най-голяма стойност на сключените договори при спад от 31,6% (147,8 млн. лв.) в сравнение с първо полугодие на 2021 г. При средните фирми има намаление от 27,7% (145 бр.) на броя, а при малките компании – спад на стойността от 12,1% (23 млн. лв.). Големите компании регистрират намаление от 46,4% (39 бр.) при броя и спад от 79,8% (364,7 млн. лв.) при стойността спрямо разглеждания период на предходната година. Фирмите без регистрация в ЦПРС бележат спад на броя от 42,9% (21 бр.) на сключените договори и ръст на стойността от 2,2% (0,1 млн. лв.) в сравнение с първо полугодие на 2021 г. При консорциумите годишният темп на сключените договори е понижение на броя с 31,4% (72 бр.) и ръст при стойността от 2,9% (23,8 млн. лв.).

Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство

q „Инженерна инфраструктура“ – 388 договора на стойност 657 млн. лв., от тях:

ØФирми – 347 договора на стойност 249,8 млн. лв., от които:

tГолеми строителни компании – 33 договора на стойност 66,6 млн. лв.;

tСредни строителни фирми – 173 договора на стойност 133,6 млн. лв.;

tМалки строителни компании – 134            договора на стойност 49,1 млн. лв.;

tНерегистрирани фирми в ЦПРС – 7 договора на стойност 0,5 млн. лв.

tКонсорциуми, обединения, сдружения – 41 договора на стойност 407,2 млн. лв.

q „Сградно строителство“ – 444 договора на стойност 208,4 млн. лв., от тях:

Ø Фирми – 413 договора на стойност 135,9 млн. лв., от които:

tГолеми строителни компании – 3 договора на стойност 2,4 млн. лв.;

tСредни строителни фирми – 105 договора на стойност 45,2 млн. лв.;

tМалки строителни компании – 295 договора на стойност 87,7 млн. лв.;

tНерегистрирани фирми в ЦПРС – 10 договора на стойност 0,6 млн. лв.

qКонсорциуми, обединения, сдружения – 31 договора на стойност 72,5 млн. лв.

q„Енергийна инфраструктура“ – 160 договора на стойност 271,8 млн. лв., от тях:

Ø Фирми – 112 договора на стойност 83,6 млн. лв., от които:

tГолеми строителни компании – 5 договора на стойност 6,4 млн. лв.;

tСредни строителни фирми – 51 договора на стойност 56,1 млн. лв.;

tМалки строителни компании – 46 договора на стойност 17,7 млн. лв.;

tНерегистрирани фирми в ЦПРС – 10 договора на стойност 3,4 млн. лв.

qКонсорциуми, обединения, сдружения – 48 договора на стойност 188,2 млн. лв.

ВиК инфраструктура

q„ВиК инфраструктура“ – 109 бр. на стойност 303,0 млн. лв., от тях:

ØФирми – 72 броя на стойност 115,4 млн. лв., от които:

tГолеми строителни фирми – 4 договора на стойност 16,5 млн. лв.;

tСредни строителни фирми – 49 договора на стойност 85,8 млн. лв.;

tМалки строителни фирми – 18 договора на стойност 12,9 млн. лв.;

tНерегистрирани фирми в ЦПРС - 1 договор на стойност 0,2 млн. лв.

ØКонсорциуми, обединения, сдружения – 37 договора на стойност 187,6 млн. лв.

Анализът показва, че при фирмите, сключили договори, малките строителни фирми доминират по критерий „брой“ в „Сградно строителство“, следвани от средните строителни компании в „Инженерна инфраструктура“. Средните строителни фирми са водещи по критерий „стойност“ в „Инженерна инфраструктура“.

При консорциумите най-голям „брой“ сключени договори има в „Енергийна инфраструктура“, а с най-голяма „стойност“ са отчетени в „Инженерна инфраструктура“.

В „Инженерна инфраструктура“ спрямо първото полугодие на 2021 г. фирмите отчитат спад от 15%, което е с 61 бр. по-малко сключени договори и понижение при стойността с 59,3%, или 364,1 млн. лв. Консорциумите също регистрират спад на броя сключени договори от 49,4% (40 бр. по-малко) и ръст при стойността от 64%, или 158,9 млн. лв. повече спрямо същия период на предходната година.

В „Сградно строителство“ спрямо първото полугодие на 2021 г. фирмите отчитат спад от 28,3%, или със 163 бр. намаляват сключените договори, както и намаление при стойността с 38,7%, или 85,8 млн. лв. При консорциумите се наблюдава спад на броя с 54,4% (37 бр. по-малко) и ръст на стойността с 29,0% (16,3 млн. лв. повече спрямо първо полугодие на 2021 г.)

В „Енергийна инфраструктура“ спрямо първото полугодие на 2021 г. фирмите регистрират спад от 32,1% (53 бр. по-малко) при броя и от 39%, или 53,4 млн. лв., при стойността. При консорциумите тенденцията е ръст при броя с 37,1% (13 бр.) и повишение при стойността със 100% (94,1 млн. лв.) на годишна база.

При „ВиК инфраструктура“ фирмите, сключили договори, регистрират спад на броя с 22,6% (21 бр.) и намаление на стойността от 21,8% (32,2 млн. лв.) спрямо първото полугодие на 2021 г. При консорциумите се наблюдава спад от 17,8% (8 бр.) при броя на сключените договори и намаление от 56,7%, (245,4 млн. лв.) при стойността на сключените договори спрямо първото полугодие на 2021 г.

 

КАМАРА НА

СТРОИТЕЛИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

Централен професионален регистър на строителите

Регистрираните строителни компании в ЦПРС към 08.09.2022 г. са 6580, от които:

6526 регистрирани български юридически лица и 54 чуждестранни фирми.

Заличени са 483 фирми от Регистъра на строителите по неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 ЗКС.

Разпределение на строителите по критерии:

ØКритерий „Персонал“ (на база 2020 г.)

ü 67 големи фирми, дял от 1,03%;

ü 723 средни фирми, дял от 11,08%;

ü 5 736 малки фирми, дял от 87,89%;

 

ØКритерий „Нетни приходи от продажби“ (на база 2020 г.)

ü 15 големи фирми (над 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,23%;

ü129 средни компании (до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 1,98%;

ü6382 малки фирми (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 97,79%.