АМ "Струма" лот 3.2

ВАС отмени решения на министъра на околната среда и водите за строежа на магистрала „Струма“

Два различни съдебни състава на Върховния административен съд отмениха решения на министъра на екологията, с които са спрени процедури за извършване на оценки за съвместимост във връзка със строежа на автомагистрала „Струма“, съобщиха от пресцентъра на ВАС.


Едното отменено от ВАС решение е № 10-ОС/01.08.2022 г. С него е прекратена започналата по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредбата за ОС) процедура за инвестиционно намерение с вх. № ОВОС-98/11.11.2021 г. „Изпълнение на част от мерките за смекчаване на въздействията на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС №3-3/2017 г. чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път 1-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма Лот 3.2.) и повишаване на безопасността в участъка”, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).


Второто отменено от върховните магистрати решение е № 09-ОС/01.08.2022 г. С него е прекратена процедура за съгласуване на задание за проект за изменение на ПУП – ПП за ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068=км 359+483,52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка с път 1-1 в землището на гр. Симитли, с. Крупник и с. Полето, община Симитли, в участъка от км 373+100 до км 376+000 - дясно платно и ПУП-ПП за обект: “АМ Струма4' ЛОТ 3, ЛОТ 3.1. за участък от км 373+100 до км 376+000 - ляво платно“.


Прекратявайки процедурата по извършване на оценка за съвместимост поради констатирана липса на анализ на предвидените смекчаващи мерки спрямо специфичните природозащитни цели, министърът е действал в разрез с принципа на предвидимост, който предполага последователност и непротиворечивост. Вместо да пристъпи към прекратяване на процедурата, министърът е следвало изрично да укаже на вносителя на инвестиционното предложение, че следва да изготви анализа си въз основа на специфичните природозащитни цели, предложени на 16.08.2022 г. за обществено обсъждане, и едва след неизпълнение на указаното, да пристъпи към прекратяване на процедурата.


Общите, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели на защитените зони са били поместени на портала за обществени обсъждания на МОСВ със срок за обществено обсъждане до 16.08.2022 г. Следователно към датата на издаване на двете процесни решения на министъра - 01.08.2022 г., все още не са били налице одобрени, влезли в сила специфични природозащитни цели на двете защитени зони, въз основа на които Агенция „Пътна инфраструктура“ да има обективна възможност за предприемане на съответните необходими действия по изготвяне на анализ.


Министърът е посочил като основание за прекратяване на процедурата и коментари на Европейската комисия (Реф. Ares (2019) 6378788-15/10/2019) от 15 октомври 2019 г. върху апликационната форма на лот 3.2. на АМ Струма, в които се посочват нарушения на чл. 6.3 на Директива 92/43/ИО в решение по ОВОС № 3-3/2017, с което е одобрено трасе на АМ Струма в лот 3.2. Визираните от административния орган най-общо като „редица нарушения” са лишени от конкретика и отново не дават яснота как тези „редица нарушения” обосновават недопустимостта на предложеното от жалбоподателя АПИ ИП.
Върховните магистрати връщат преписките по двете дела на министъра на околната среда и водите за продължаване на процедурите по оценка на съвместимостта, съобразно указанията на съда.


Определенията по административни дела № 8299 и № 7567 от 2022 г. могат да се обжалват пред петчленни състави на Върховния административен съд.