Тема

КСБ настоява за корекции на максималните референтни стойности за СМР, заложени в новата програмата за саниране

Десислава Бакърджиева и

Ренета Николова

 

Камарата на строителите в България (КСБ) е изпратила становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков относно насоките за кандидатстване по програмата за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на общественото обсъждане на документите. Коментари и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” се приемаха до 30 октомври. Според КСБ заложените максимални референтни стойности за СМР при енергийното обновяване на жилищни сгради до 8 надземни етажа от 230 лв./кв. м и над 8 ет. - 250 лв./кв. м, са недостатъчни за успешното постигане на заложените цели. „За да се постигне минимум клас „В”, минимум 30% спестяване на първична енергия, използването на възобновяеми енергийни източници и всички други задължителни и съпътстващи дейности, необходимите средства са съответно 310 лв./кв. м за жилищни сгради до 8 надземни етажа и 330 лв./кв. м - над 8 ет.“, посочват от браншовата организация. От КСБ алармират, че намалените референтни стойности биха довели до риска от намален обхват от дейности, лошо качество и в крайна сметка до компрометиране на устойчивото енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. От Камарата изтъкват, че съществува и допълнителен риск – непостигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В”, което ще доведе до изискване за възстановяване на всички получени средства по НПВУ.

На 28 октомври от МРРБ съобщиха, че Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ все още не е отворена за кандидатстване. За в. „Строител“ министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков съобщи, че се планира тя да стартира от средата на ноември тази година. Предстои и окончателното утвърждаване на разработения проект на документи и насоките за кандидатстване.


СТАНОВИЩЕ

HA КАМАРАТА HA СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

След направен обстоен анализ на допустимите разходи за строителни и монтажни работи, включително изграждане на ВЕИ по процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, отчитайки поставените завишени минимални изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки и актуалните към днешна дата цени на строителните материали, ние от КСБ установихме, че така заложените максимални референтни стойности за СМР на сгради до 8 надземни етажа с жилищно предназначение – 230 лв./кв. м и сгради над 8 надземни етажа с жилищно предназначение – 250 лв./кв. м са недостатъчни за успешното и устойчиво постигане на заложените в програмата цели.

Уважаеми господа, заложените в обсъжданата процедура цели на инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, целящи подобряване енергийните характеристики на жилищни сгради, изискват:

  • Прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
  • След изпълнение на енергоспестяващите мерки (ЕСМ) сградите да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок;
  • Задължително след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигнат минимум 30% спестяване на първична енергия;
  • Приоритет да се дава на предложения за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници, както и допълващи архитектурния облик на града;
  • Допустими мерки, включващи системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), за обезпечаването на енергийното потребление в общите част на сградата.

Отчитайки заложените цели и очакванията, свързани с изпълнението на инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд спрямо заложените цели в Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради (с хоризонт до 2050 г.), след направен анализ от нашите експерти на необходимите СМР, отчитайки практиката и постигнатите резултати от НПЕЕМЖС, установихме, че за да се постигнат заложените цели, минимални изисквания за клас на енергопотребление „В” или по-висок, минимум 30% спестяване на първична енергия, използването на възобновяеми енергийни източници и всички други задължителни и съпътстващи дейности, необходимите средства за сгради до 8 надземни етажа с жилищно предназначение са 310 лв./кв. м, а за сгради над 8 надземни етажа с жилищно предназначение – 330 лв./кв. м.

В противен случай намалените референтни стойности биха довели до риска от намален обхват от дейности, лошо качество и в крайна сметка до компрометиране на устойчивото енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Допълнителен риск е след задължителното отчитане при приключване на дейностите за СМР и изготвянето на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) да се установи непостигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В”, което ще доведе до изискване за възстановяване на всички получени средства.


Инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - Бургас: Очакваме диалог с МРРБ и да се вслушат в нашето експертно мнение

Инж. Николов, КСБ излезе със становище във връзка с публикуваните насоки, касаещи новата програма за енергийно обновяване, в което се посочва, че предвижданите максимални референтни стойности за СМР са недостатъчни. Какво ще се случи, ако останат тези заложени цени?

С експерти от КСБ направихме обследване на сгради, които отговарят на условията в указанията на МРРБ и съответно изчисления на базата на действащите цени в момента, като заложихме достигне енергийна ефективност клас „В” и минимум 30% спестяване на първична енергия. Ние стигнахме до референтни стойности за СМР 310 лв./кв. м за жилищни сгради до 8 надземни етажа и 330 лв./кв. м - над 8 ет. Това са реалните стойности според цените на строителните материали и труда към момента. Те покриват параметрите на новата програма. Стойностите в проекта на насоките са подценени и не отразяват реално актуалната ситуация на пазара.

Ако заложените цени от МРРБ не бъдат коригирани, има риск да не се постигне изискваното качество.

 

Нормално ли е да се завишават изискванията на постигната ЕЕ, процентът на спестяване на енергия и да се въвеждат редица новости, а цената да е такава?

Не е нормално, защото ако си спомняте, по Националната програма за ЕЕ на многофамилните жилищни сгради първата референтна стойност, на която започна санирането през 2015 г., беше 240 лв. Тоест същата като тази, която се предлага сега, но минаваме на по-висок клас енергийна ефективност, при положение че са заложени допълнителни енергийни източници като фотоволтаици, които да обслужват асансьори, стълбища и др. Връщаме се към стойности отпреди 7 г., които не отразяват реалните цени на материалите, енергията и труда. Категорично заложените стойности не са адекватни, занижени са, с което се рискува да се направи нискокачествено изпълнение. Това е нашата прогноза.

 

Какво очаква КСБ от МРРБ?

Очакваме диалог с МРРБ и да се вслушат в нашето експертно мнение. Ние можем да се обосновем с реални факти. Необходимо е да се направи по-обстоен анализ на действащите цени. Нека не се използват стойности, които е неясно как са формирани.


НСОРБ и омбудсманът също направиха предложения

 

В рамките на общественото обсъждане на насоките за кандидатстването за енергийно обновяване на жилищни обекти Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) също изпрати становище до МРРБ. В него се предлага да се регламентира ясно начинът, по който сдруженията на собствениците ще избират изпълнители, както и да бъде увеличен съществено максималният размер на проекта. НСОРБ счита, че трябва да се увеличи максималната референтна стойност на допустимите разходи за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за ЕЕ. Предлага се още да се дадат разяснения относно дейностите, допустими за безвъзмездно финансиране, като: ремонт на покрив, осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация и др. Според НСОРБ не трябва да се залагат ограничения за броя сгради/блок секции, които могат да се включат в едно проектно предложение. Всички коментари от становището на Сдружението са качени на сайта на в. „Строител“.

Омбудсманът Диана Ковачева също изпрати становище до МРРБ. Тя предлага със средства от НПВУ да се финансират мерки за топлоизолация на тръбите от сградните инсталации за отопление. Ковачева изтъква, че съгласно предложената т. 2.1. „Изпълнение на процедурата“ от Условията за кандидатстване в проекта „в рамките на едно предложение може да се включи само една сграда/блок секция“. Според нея не става ясно какво включва „едно предложение“ – една мярка или пакет от енергоспестяващи мерки. Омбудсманът обръща внимание на необходимостта от ясно и точно разграничаване на финансовата отговорност на крайния получател (Сдружението на собствениците) и водещия партньор (общината) при изпълнението на мерките. Ковачева счита, че има и други пропуски и несъвършенства.