Новини

СО обяви три обществени поръчки за ТРП на територията три района

Столичната община обяви три обществени поръчки за текущо поддържане на улици, тротоари, подлези, пасарелки и други пътни съоръжения и ремонтно-възстановителни работи на осветление на територията три района- „Слатина“, „Оборище“ и „Възраждане“.  Първият търг е за съоръженията в „Слатина. Стойността на дейностите, които ще се изпълнят в следващите 48 месеца, е 2 950 000 лв. без ДДС. Гаранционният срок ще има тежест 0,5 т., а предложената цена от кандидатите също ще носи 0,5 т. Позиция 1 е свързана с изпълнение на строително - ремонтни работи за текущо поддържане на улици, тротоари, подлези, пасарелки и други пътни съоръжения  жк „Гео Милев“ и част от жк „Яворов“, попадаща на територията на СО-район „Слатина“. Стойността на дейностите, които ще се реализират, е 820 000 лв. без ДДС. Позиция 2 е за изпълнение на ремонти на територията на жк „Христо Смирненски“. Средствата, които ще бъдат инвестирани, са 820 000 лв. без ДДС. В обновяването на пътната инфраструктура на кв. „Редута“ се предвижда да бъдат вложени 655 000 лв. без ДДС в следващите 2 години. Ремонти ще бъдат извършени и в кв. „Христо Ботев“, където за обновяване на пътни съоръжения се отделят 655 000 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 15 февруари.  6 млн. лв. пък се предвижда да бъдат инвестирани в инфраструктурата на район „Възраждане“. Планирано е извършване на текущ ремонт и поддръжка на първостепена и второстепена улична мрежа и пътните съоръжения, строителство, основен ремонт и реконструкция на тротоари, в т.ч. на банкети, тротоари и асфалтови и паважни настилки и изграждане места за паркиране в междублокови пространства. Всеки вид и количество работа се възлагат от възложителя на изпълнителя с възлагателно писмо за всеки отделен обект. Техническото предложение на кандидатите ще има тежест 40% от оценката, а предложената цена ще образува останалите 60%. Оферти могат да се подават до 15 февруари. Други 3 млн. лв. ще бъдат дадени в район „Оборище“ за текуща поддръжка и ремонт на пътната мрежа, в т.ч. дейности по ремонт на тротоари и пътни настилки, подлези, пасарелки, канавки, банкети по уличната мрежа. Дейностите ще бъдат възлагани поетапно при осигуряване на финансиране от страна на Столична община, като ще бъдат изпълнявани на различни места, изрично посочени от възложителя и находящи се на района. Организацията на изпълнението на поръчката ще има тежест 50 т., а предложената цена от кандидатите също ще носи 50 т. Оферти може да бъдат подавани до 16 февруари.