Тема

FIEC: Нарастващите цени и недостигът на строителни материали оказват отрицателно въздействие върху изпълнителите в Европа

66-ият годишен доклад на Европейската федерация на строителната индустрия проследява развитието на строителния сектор в Европа през 2022 г.

В края на юни излезе 66-ият годишен доклад на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) за строителната дейност в Европа през 2022 г. Анализът проследява развитието на бранша и предоставя статистика за целия Европейски съюз (ЕС), както и данни за 22 отделни държави. Документът включва общата икономическа ситуация в ЕС, публичните политики, свързани със строителната индустрия, инвестициите в строителството, издадените разрешения за строеж, заетостта в сектора и нейния дял в общата заетост в ЕС. Докладът е изготвен на база на информацията, предоставена на FIEC от организациите, членуващи във Федерацията.

Според Рюдигер Ото, вицепрезидент на FIEC, миналата година е била изпълнена със

сериозни предизвикателства за сектора като високи разходи за енергия и суровини.

„Военните действия на Русия срещу Украйна оказаха значително въздействие върху глобалните вериги на доставки и засилиха инфлационния натиск. Икономиката на ЕС е изложена на последиците от конфликта поради близостта си до военната зона и зависимостта от руските енергийни ресурси“, коментира той. Вицепрезидентът на FIEC е на мнение, че нарастващите цени и недостигът на определени строителни материали оказват отрицателно въздействие върху изпълнителите в Европа и много от тях са изложени на риск да не могат да реализират договорните си задължения или да се въздържат от участие в обществени поръчки. „Като цяло строителният сектор регистрира малко по-слаб растеж от прогнозирания през миналата година. Спрямо 2021 г. общите инвестиции в строителството са се увеличили с 2% през 2022 г., в същото време заетостта е намаляла с 4%“, подчертава Рюдигер Ото.

В проучването на FIEC се посочва, че през 2023 г. се очаква инвестициите в строителството в ЕС да намалеят с 2,5%, както и да има свиване във всички сегменти, с изключение на гражданското строителство. Докладът разглежда състоянието на сектора във всяка една от държавите, членуващи във Федерацията. В. „Строител“ представя резултатите за част от страните – Австрия, Гърция, Словакия, Германия, Унгария, Ирландия и България.

Инвестициите в строителството през 2022 г. в Австрия възлизат на общо 56 млрд. евро,

което показва увеличение на производството, но в същото време строителната индустрия в Австрия се свива през 2022 г. Една от причините е галопиращата инфлация в целия ЕС, както и намаленото потребление на гражданите. Прогнозата е секторът да се стабилизира през 2023 г. и да има повишение от 1% през следващите 2 г.

След почти десетилетие на непрекъснато увеличаване на броя на разрешенията за строеж данните в доклада сочат намаление през 2022 г., най-вече при жилищното строителство. От FIEC уточняват, че спадът не е толкова значим главно заради благоприятната среда и високото търсене на пазара на имоти. Очакванията са енергийното обновяване на сградите в ЕС през следващите няколко години да доведе до растеж в жилищния сегмент, като се взимат предвид и мерките на управляващите в Австрия в подкрепа на енергийната ефективност.

При нежилищното строителство се забелязва възстановяване на нивата отпреди ковид пандемията. В анализа се отбелязва, че особено видим е икономическият прогрес през първата половина на 2022 г., движен преди всичко от строителството на индустриални обекти, за които е регистрирано голямо търсене, и на изграждането на търговски площи в отговор на постигнатите ръстове в туризма. Според FIEC перспективите за нежилищното строителство до края на 2023 г. са да има положителен ръст от 0,6%, като и там увеличението ще е продиктувано от плановете за реализиране на дейности за енергийно обновяване на сгради, което се подкрепя от множество програми за публично финансиране.

Според анализа на FIEC гражданското строителство, в което влизат големите инфраструктурни проекти, е постигнало ръст от 2% през 2022 г. благодарение на инвестиционната активност на правителството. Направени са значителни вложения в железопътната инфраструктура. Въпреки настоящата трудна икономическа среда през 2023 г. се очаква повишение от 3%. Прогнозите са през 2023 г. и 2024 г. инвестициите да бъдат насочени към енергийния сектор с цел гарантиране на сигурност на доставките и насърчаване на изграждането на възобновяеми енергийни източници, които са ключ към постигането на климатичните цели на ЕС. Разширяването на широколентовия достъп и 5G също ще допринесе за растежа на гражданско строителство през 2023 г. и 2024 г., става ясно от доклада на FIEC.

Гърция е сред държавите, в които строителният бранш е успял да устои на предизвикателствата.

Данните сочат, че в южната ни съседка инвестициите в сектор „Строителство“ през 2022 г. възлизат на 11 млрд. евро. „Гърция има опит със справяне с тежки икономически кризи. Строителите там са изправени пред натиск още от 2012 г. поради ниските инвестиции и значителния спад в производителността, както и липсата на работна ръка. Въпреки това през последните 2 г. строителният отрасъл в Гърция навлиза във фаза на възстановяване и отново допринася за икономическия растеж на страната. По-специално приносът на строителството е увеличението на брутната добавена стойност (по постоянни цени), която е положителна за втора поредна година през 2022 г., а оборотът на сектора нараства с 22,6%. Значителен е и приносът на бранша за намаляване на безработицата през 2022 г. Динамичността на отрасъла се отразява и в производствените показатели, като данните сочат, че те се повишават през последните 2 г., особено при строителството на частни обекти“, посочват от Федерацията.

Анализът показва, че индексът на строителната продукция в Гърция се е увеличил с 23% през 2022 г. в сравнение с повишение от 6% през 2021 г. Темпът на нарастване на индекса на производството в строителството в Гърция е най-високият сред страните от Европейския съюз през 2022 г. Южната ни съседка е сред 6-те държави от ЕС, в които най-голям кумулативен растящ индекс се регистрира между 2019 и 2022 г. Другите са Румъния, Италия, Хърватия, Малта и Словения.

Според доклада на FIEC инвестициите в Гърция ще нараснат сериозно в периода 2022-2025 г., средно с 10% годишно, подкрепени от подобрената ликвидна ситуация на банковия сектор и използването на наличните европейски средства. По-специално през следващите години Гърция ще получи около 40 млрд. евро подкрепа от дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. и 30 млрд. евро от Механизма за възстановяване и устойчивост до 2026 г. Тези средства се очак­ва да привлекат допълнителни частни ресурси.

Експертите предвиждат инвестициите в строителството в Гърция през 2023 г. да надминат 14 млрд. евро, като това би било ръст от 4,8%.

От Федерацията прогнозират, че през 2023-2025 г. постепенното намаляване на безработицата и нарастването на заетостта в Гърция ще продължи в резултат на ускоряването на икономическия растеж, което трябва да бъде подкрепено от изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.

От изнесените данни става ясно, че един от най-значимите проекти, който изключително много ще подпомогне сектор „Строителство“ в Гърция, ще е Ellinikon. На специално събитие през м.г., на което бе обявен мегапроектът, властите го описаха като „пролог към нова ера за крайбрежието на Атина“, отбелязвайки, че се очаква да генерира над 14 млрд. евро данъчни приходи в рамките на 25 г. Те също така планират в краткосрочен план да бъдат реализирани и още няколко големи инфраструктурни проекта, като разширението на метрото в Солун и на Линия 4 на метрополитена в Атина, магистрала 90, изграждане на пристанища и летища.

Словакия е сред страните, където властите са обърнали специално внимание на строителния бранш през 2022 г., като изводът от представените резултати е, че м.г. е била година на стабилизиране. Общите инвестиции в сектора са достигнали 9 млрд. евро.

През 2022 г. в Словакия е приет нов Закон за строителството, който ще влезе в сила през 2024 г.

Той цели да намали процедурната и административната тежест и да въведе дигитализация на процесите на одобрение. Всичко това спомага за нарастването броя на поръчките от частния сектор. Секторът очаква и средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„В Словакия прави впечатление, че нежилищното строителство бележи ръст през 2022 г., особено в индустриалния сегмент. Увеличава се и общата площ на завършените сгради и инвестиционните разходи за тях. Това се отнася особено за офис зданията и големите търговски центрове“, се посочва в доклада на FIEC, като се подчертава, че в същото време през 2022 г. строителството на обществени сгради – училища, университетски кампуси, медицински корпуси, спортни и културни съоръжения, включително ремонти, е в застой, който правителството се опитва да преодолее.

Данните за Словакия през 2022 г. показват още възстановяване на сегмента на гражданско строителство.

В Германия традиционно строителната индустрия поддържа цялостната икономика на страната. През 2022 г. тази тенденция е нарушена и са отчетени спадове. Причината е войната в Украйна, която е довела до рязко поскъпване на строителните материали. Повишили са се и цените на строителните услуги с 15,9%, което е най-голямото от десетилетия. Растеж се отчита само при гражданското строителство с 2,6%, докато сградното контрастира със спад от 2,4%. Най-силно засегнато е строителството на търговски сгради, където има понижение с 3%. При жилищния сегмент намалението е 2,2%, а за строителството на обществени сгради - 1%.

През 2022 г. обществените поръчки са били на стойност 99 млрд. евро, което е с 4,8% повече от 2021 г., и това се дължи на по-високите цени в строителството.

Очакванията за бранша в Германия за 2023 г. на този етап са негативни. Според FIEC брутните основни инвестиции в строителството ще намалеят с 3%.

В Унгария през 2022 г. строителната продукция възлиза на 17,56 млрд. евро, което е с 3% повече от 2021 г.

От анализа става ясно, че обемът на сградното строителство е бил с 6,3% по-висок, а този на гражданското с 1,4% по-малък. През 2022 г. са били възложени с 3,1% по-малко поръчки, като броят на търговете в сферата на сградното строителство е с 10,3% по-висок, а на гражданското са спаднали със 17,3%. „Прави впечатление, че добавената стойност на строителството към БВП нараства с 3% спрямо същия период на предходната година. През 2022 г. заявките на строителните предприятия намаляват с 1,2%, като обемът на договорите за сградно строителство се увеличава с 13,9%, а този за гражданско намалява с 10,6% спрямо същия период на предходната година“, казват от Федерацията.

През миналата година в Унгария са построени 20 540 нови жилища, което е с 3,2% повече от предходната. На базата на издадени разрешения за строеж броят на жилищата, които предстои да бъдат построени, нараства със 17% до 35 002 спрямо 2021 г.

В доклада се обръща внимание, че от 2016 г. до сега в Унгария се регистрират все повече строителни фирми, като в края на 2022 г. техният брой е 147,4 хиляди, или с 4,6% повече от 2021 г. Числено преобладават малките и средни предприятия, като повече от 90% от компаниите наемат под 5 души, но делът им в специализирания строителен сектор е над 93%, докато при по-големите дружества с поне 50 служители той е под 0,5%.

В анализа е записано, че броят на заетите в строителната индустрия в Унгария през 2022 г. е 380 000, което представлява 8,1% от общата заетост в националната икономика. Броят на самонаетите лица е 81 877, което е увеличение от 9,96% спрямо 2021 г. 92,7% от работещите в строителството са мъже, а 7,3% са жени.

Строителната индустрия в Ирландия вярва, че устойчив растеж може да бъде постигнат чрез финансиране на инвестиции в човешки и физически капитал, повишаващи производителността.

Последните данни показват, че броят на заетите лица в сектор „Строителство” се е увеличил с 5000 до 163 300 души до края на 4-то тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия период на 2021 г.

Докладът на FIEC показва, че в Ирландия през 2022 г. са били завършени общо 29 851 нови жилищни единици и са започнати 26 957. Въпреки това броят на издадените разрешения за строеж през 2022 г. е намалял с 20,5% до 34 177 единици от 42 991 единици през 2021 г., което от Федерацията определят като обезпокоително.

„Секторът на жилищното строителство през 2022 г. е бил изправен пред високи разходи и нестабилен пазар на финансиране. Спешно са необходими мерки на държавната политика за справяне с проблемите на разходите заедно с подходящо ресурсно осигуряване на системата за планиране“, заявяват от FIEC.

Прогнозите за 2023 г. са да бъдат завършени приблизително 30 000 жилища, а 2024 г. броят им да се увеличи до 32 500.

Според изнесените данни от FIEC

общата стойност на инвестициите в строителството в България през 2022 г. е 5 млрд. евро.

„Въпреки очакваното икономическо забавяне в България поради негативното въздействие на COVID-19 и войната в Украйна, строителната продукция показва ръст през 2022 г. Брутният вътрешен продукт на страната възлиза на 84 559 млн. евро, като се увеличава с 3,4% спрямо 2021 г. През 2022 г. брутната добавена стойност по текущи цени за цялата икономика е 74 451 млн. евро, нараствайки с 3,4% спрямо 2021 г. За 2022 г. относителният дял на БДС в строителната индустрия е 3,1% от БВП и възлиза на 2636 млн. евро, като регистрираният икономически спад е 4,5% на годишна база“, се казва в доклада на Федерацията, като се цитира Националният статистически институт, който е отчел, че произведената строителна продукция за 2022 г. бележи ръст от 6,5% спрямо 2021 г.

На база на прогнозни данни приходите на строителните предприятия за 2022 г. се очаква да отбележат ръст (актуалните ще бъдат публикувани на 30 ноември 2023 г.). Прогнозата за дела на жилищното строителство в общите приходи от дейността на строителния бранш е 26,7%, на нежилищното – 22,3%, и на гражданското строителство – 51%.

През 2022 г. брутният основен капитал в строителните активи се е увеличил с 609 млн. евро в сравнение с предходната година.

Въз основа на предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) преките чуждестранни инвестиции в строителния сектор на България се очаква да намалеят с 19,9 млн. евро през 2022 г., което представлява значителен спад от 69,3% на годишна база в сравнение с 2021 г. (данните подлежат на ревизия).

Заетостта в строителния сектор представлява 5,7% от общата в икономиката и се е увеличила с 1% спрямо 2021 г. Безработицата в сектора за 2022 г. е 9,2% от общата. Намалението на безработицата е 18,1% за цялата страна и 10,4% за строителния бранш спрямо 2021 г.

В доклада на FIEC е записано още, че към 10 март 2023 г. в Централния професионален регистър на строителя, воден от Камарата на строителите в България, са регистрирани 6563 фирми. От тези компании има 6506 български юридически лица и 57 чуждестранни. 422 фирми са заличени от Регистъра поради неспазване на процедурите по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. По критерий „персонал” 87,50% от вписаните строителни фирми са малки, 11,64% са средни и 0,86% са големи компании.

От FIEC подчертават, че сградното строителство, което допринася за 56,5% от общото производство в сектора, бележи ръст от 7,1%. За 2022 г. броят на издадените разрешения за строеж за жилищните сгради се увеличава с 15,9%, а общата им РЗП – съответно с 20,6%. През 2022 г. в сравнение с 2021 г. строителството на нови жилищни сгради бележи ръст от 7,6%. Броят на жилищата в тях също нараства с 20,5%, както и общата им площ, която се увеличава с 13,5%.

Повишение е регистрирано и за броя на въведените в експлоатация жилищни сгради – с 35%, като броят на жилищата в тях е нараснал с 9,9%, а общата им РЗП се повишава с 15,5%. Около 77,9% от тези сгради са стоманобетонни, което показва ръст от 36,9%. Делът на тухлените сгради е 18,6%, което е увеличение от 28,8%. Панелните и други видове завършени обекти заемат 3,5%.

Разрешенията за строеж на административни или офис сгради са намалели с 27,1%, а РЗП с 36,5%.

При гражданското строителство се отчита ръст на продукцията от 5,8% спрямо предходната година и формира дял от 43,5% от общата строителна продукция.

В доклада на FIEC се отбелязва още, че през 2022 г. броят на обявените обществени поръчки в строителния сектор е 4419. Това представлява ръст от 23,9% спрямо 2021 г. Броят на сключените договори по обявени обществени поръчки в строителния бранш през 2022 г. е 3958.