Тема

Бюджети 2023 – общините планират в движение и не се отказват от инвестиции – част 2

Месец след като Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. влезе в сила с обнародването му в „Държавен вестник” на 1 август, местните власти се активизираха в приемането на най-важния и за общините документ. До момента се броят на пръсти тези, които са приели годишните макрорамки, но обществените обсъждания текат с пълна сила по всички градове.

Забелязва се, че въпреки гласуваните на национално ниво социални придобивки и занижени капиталови разходи, кметовете акцентират за свои приоритети именно инвестициите в инфраструктура и изпълнението на мащабни капиталови програми.

За първи път бюджетите ще бъдат одобрени в третото тримесечие на годината, а на места дори в последното заседание на общинските съветници и само месец или два преди изборите за местна власт.


Извънреден бюджет при добро финансово състояние изпълнява Бургас

Бюджет „при извънредни условия“ е определението на общинската администрация в Бургас за финансовата рамка за 2023 г. Проектобюджета представи зам.-кметът на Бургас по „Финанси, бюджет и икономика“ Красимир Стойчев, който е убеден, че финансовото състояние на общината е много добро.

Макрорамката е 457 987 129 лв. Бюджетът е над 391 млн. лв., като 211 млн. лв. са за делегирани държавни дейности и 180 млн. лв. за местни дейности. Индикативният разчет на сметките за средства от Европейския съюз е 66 млн. лв.

Проектът поставя акцент върху благоустрояването. Изключителен приоритет е изграждането на общинската Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“. Тя ще бъде нов тип лечебно заведение, фокусирано върху грижата за детето с активното участие на родителите или близките му, информира Чанка Коралска, зам.-кмет на Бургас по „Строителство, инвестиции и регионално развитие”.

До края на тази година администрацията е предвидила изпълнението на дейности по общинската програма „Моят град, моят квартал, моята улица“, по която се осъществяват проекти за подобряване на жизнената среда.

Приоритет е и рехабилитацията на уличната мрежа

с осигуряване на безопасна среда за пешеходците и достъпност за хората с увреждания.

„Приходите за местни дейности са формирани за поредна година, без да бъде увеличена данъчната тежест на данъкоплатците въпреки инфлацията и нарасналите разходи. При определяне прогнозния размер на приходите е използван методът на анализ на тенденциите, отчитащ нивото на събираемост през предходните 4 години и изпълнението към 30 юни 2023 г.“, каза в изложението си зам.-кметът Стойчев.

По думите му увеличение на планираните разходи през 2023 г. има в следните функции и дейности: изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – ръст 32%; озеленяване – 2% увеличение; средства по програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ - 9% повишение.

Общината продължава да подпомага и лечебните заведения в подобряване на материалната база и предлаганите услуги. Съвместно с Фонд „Условия на труд“ реализира програма за отлични условия на труд в Центъра за психично здраве „Проф. Ив. Темков“ и „Медицински център II - Бургас“ ЕООД.

В действие е и Програма „Благоустрояване на спортни площадки и физкултурни салони в училища и детски градини по проекти за съвместно финансиране в образованието“, както и общинските програми „Първокласно начало+“, „Прочети ми приказка“, „Летен рефреш“, „Сезонни творчески работилници“ и „Работилница за учители“.

Продължава подмяната на старите осветителни тела с енергоспестяващи и вложенията в осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения.

В направление „Опазване на околната среда“ усилията са насочени към реализиране на смарт решения за интегрирано управление и контрол на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух чрез мерки за намаляване концентрацията на фини прахови частици и приспособяване към измененията на климата.

Разработеният разчет за капиталови разходи за 2023 г. е отражение на целите и приоритетите на Инвестиционната програма и Плана за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021-2027 г.

Общата стойност на

планираните разходи в разчета на финансиране на капиталови обекти за 2023 г. е в размер на 81,199 млн. лв.

с източници, както следва: собствени бюджетни пари – 5,595 млн. лв., преходен остатък от 2022 г. - 8,351 млн. лв., целева субсидия за капиталови разходи - 4,054 млн. лв., 27,247 млн. лв. – са средства от Европейския съюз.

1,690 млн. лв. са парите от външни източници, а тези от кредити -  34,259 млн. лв., в т.ч. 25,034 млн. лв. за детската болница.

В разчета за сметките за средства от ЕС за 2023 г. включените 66 млн. лв. са за стартирали проекти, такива в процес на оценка и нови, за които общината предстои да кандидатства до края на тази година. Последните са за строителство на сгради, модернизация, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на училища и детски градини, в т.ч. на: ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Свети Климент Охридски“, АЕГ „Гео Милев“, ОУ „Христо Ботев“, ДГ „Вълшебство“, ДГ „Ален мак“ в кв. „Сарафово“; енергийно обновяване и изграждане на публичен сграден фонд за административно обслужване, за социални услуги, култура и спорт.


Капиталовите вложения във Варна са от забавени проекти

„Три години безвремие в държавата оставиха Варна с осакатени финанси, но се справяме“. Това заяви кметът Иван Портних на представянето на проектобюджета на общината за 2023 г.

Макрорамката, която трябва да се гласува през септември, е 791 млн. лв. Реално обаче

текущият бюджет е формиран от местните приходи – 119 млн. лв. и 320 млн. лв. за делегираните от държавата дейности.

Останалото е от теглени в предишни години кредити и изостанали средства от европейски проекти.

„Бюджетът за 2023 г. е различен. Приема се едва след полугодието, когато наполовина е изхарчен. На практика сега се получава натрупване на средства от последните няколко години. Въпреки че цифрите сочат друго, не е рекорден“, подчерта кметът Портних. Той обясни, че макрорамката фактически представлява финансов план, който акумулира огромното забавяне на ключови проекти. По думите му ситуацията е по-скоро лоша в генерален план, защото в община Варна все още не се изпълняват проекти по програми от период 2021-2027 г. „Няма нито лев за общината по Националния план за възстановяване и устойчивост, нито лев от държавата в подкрепа на важни проекти“, заяви Иван Портних. Кметът на Варна подчерта, че огромна част от парите, които се харчат, са стари заеми в размер на около 200 млн. лв. – те започват да се влагат сега заради огромно забавяне в изпълнението на проекти, както и преходни остатъци от европейски проекти за около 50 млн. лв.

Капиталовата програма е в размер на 265 млн. лв.

За благоустройство, комунални дейности и екология бюджетът е 256 млн. лв., което е със 76 млн. повече от 2022 г.

Портних обяви, че през 2023 г. няма да бъдат повишавани местните данъци и такси. „Въпреки трудностите ние не увеличихме данък сгради. Този налог не е пипан 10 години. Успяхме да задържим и цената за пътуване с градския транспорт“, каза още Портних.


Русе преследва стратегическите цели с 34% повече средства в макрорамката

„Бюджет 2023 идва с голямо закъснение, но е абсолютно необходим, за да продължим с реализирането на стратегическите ни цели – подобряване на жизнената среда както в града, така и малките населени места в община Русе“. С тези думи кметът на Русе Пенчо Милков се обърна към гражданите, включили се в публично обсъждане на проекта за финансовата рамка в края на август.

Съгласно разчета, увеличението на макрорамката в крайдунавския град е 34% в сравнение с миналогодишния бюджет, или от 187 на 250 млн. лв.

„Предвид извършените промени в общинските наредби в началото на мандата и добрата събираемост на собствените приходи миналата година през 2023 г. е възможно изпълнението на мащабни ремонти на междублоковите пространства, тротоари, паркове, осветление и други елементи от градската среда“, категоричен бе кметът Милков. Увеличаване има на средствата за подобряване на уличната мрежа в малките населени места, повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради, подкрепа за русенската култура и спорт, въвеждане на уебплатформа и мобилна версия за сигнали на граждани и развитие на Общинска полиция.

По отношение на приходите се предвиждат 21 415 000 лв. постъпления от данъци и 28 565 823 лв. неданъчни приходи. От приватизация се очаква в общинската хазна да влязат 8 648 931 лв.

Инвестиционната програма е в размер над 48 млн. лв.

За ремонти на междублоковите пространства са осигурени над 5,5 млн. лв., което е 56% повече от 2022 г. Средствата за подобряване на инфраструктурата в Русе са увеличени със 17%, а сумата за ремонти на улици в малките населени места е с 10% повече спрямо миналата година. 300 хил. лв. са заложени за благоустрояване. Предвидено е разработване на Генерален план за движение, проектиране на 29 повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища на ключови места и пред учебни заведения в Русе и малките населени места. Планирано е още увеличаване на автопарка на „Общински транспорт – Русе“, текущи ремонти на общинските жилища, увеличаване капитала на „Общински пазари“ за строителството на многофункционален плувен комплекс.

Други цели, които си поставя общината, са: основен ремонт на ул. „Доростол“, ул. „Плиска“, ул. „Тулча“ и ул. „Солун“ с финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството; цялостна рехабилитация на 24 обекта от първостепенната и второстепенната улична мрежа чрез привлечено финансиране - банков кредит, система за външно изкуствено осветление чрез ЕСКО договор; проектиране на ремонта на Паметника на Свободата; изграждане на автоматизирана поливна система на кея; консервация, реставрация и адаптация на къщата на Стефан Симеонов; изграждане на църква в кв. ДЗС; възстановяване проводимостта на канала, находящ се в с. Просена, и отводнително съоръжение в с. Николово, както и удълбочаване на открития отводнителен канал в с. Червена вода.

В плановете са още издигане на паметник на Стоян Михайловски, нова детска градина в Централна градска част,  ремонт в ПГДВА „Йосиф Вондрак“. Местната администрация ще продължи изпълнението на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий“ в гр. Мартен, както и текущите поправки на фасадата на ОУ „Васил Априлов“ и салона в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Семерджиево, също и обследване за ЕЕ на Средношколското общежитие. Заложено е и обновяване на дворни пространства в 3 детски градини, строителство на скейт площадка, ремонт на общинска пътна мрежа, в т.ч. проектиране на велоалея Русе - Николово, реконструкция и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на територията на Русе и др.

Сред по-големите обекти за строителство са спортна зала с басейн в кв. „Дружба“, два нови корпуса на Дом „Приста“, изграждане на пешеходен мост на язовир „Липник“ и обособяване на Алея на джаза и видни личности.


Администрацията в Хасково залага на конструктивен и балансиран разчет

Бюджетът на община Хасково за 2023 г. е конструктивен и балансиран, каза при обсъждането на основния финансов закон кметът на Хасково Станислав Дечев.

Рамката на проекта е в размер на 145 572 023 лв., като местната власт няма задължения по кредити и други външни финансирания. Планираните инвестиционни разходи са 24,5 млн. лв., от които близо 84% са бюджетни средства. В допълнение са предвидени ремонти на улични настилки за 5,5 млн. лв. Въпреки че цифрите са скромни на фона на Бургас и Варна, стратегическите обекти, включени в капиталовата програма,  говорят достатъчно, че

приоритет за местната власт е благоустрояването в града и селата.

В проектобджета влиза сериозен списък от поименни проекти със стриктно разчетени суми за изпълнение. За енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в града и селата са заделени 729 727 лв. В изграждане на закрит плувен комплекс се инвестират 1 364 129 лв., а на открит до него – 470 230 лв.

Работи се по основен ремонт на комплекс от спортни игрища в ОУ „Л. Каравелов“ и ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ на обща стойност 289 254 лв., по реконструкция и разширение на ДГ 17 „Иглика“ и на ДГ 18 „Осми март“ на обща стойност 586 353 лв.

За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в града са предвидени 1 489 080 лв., а в с. Узунджово – 533 580 лв. За основни ремонти на общински пътища и мостови съоръжения са определени 250 598 лв., а за общ устройствен план на общината – 422 400 лв.

Сред значимите проекти са „Реконструкция и възстановяване проводимостта на р. Хасковската, участък „Запад“, на стойност 2 828 988 лв. и „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумента „Св. Богородица“ за 144 023 лв. 613 708 лв. са заделени за нови тротоари, а за междублокови пространства - 1 088 277 лв.

Ремонтът на вътрешна водопроводна мрежа с. Маслиново ще възлезе на 553 499 лв.

Ще се прави инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за изграждане на югоизточен и югозападен обход на град Хасково на стойност 35 940 лв.

Другите проекти са: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води и възстановяване на уличното платно на улица „Враца“ в кв. „Хисаря“ на стойност 337 169 лв.; „Основен ремонт на етаж 3 от Пневмофтизиатрично отделение към СБАЛПФЗ – Хасково“, който ще възлезе на 66 776 лв.

Община Хасково е кандидатствала по Националния план за възстановяване и устойчивост с проекти на обща стойност 38 622 979 лв. По програмата за въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради местната администрация е подала 62 предложения за 76 408 937 лв.