Тема

СО подаде кандидатурите си в процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“

Общината очаква финансиране от „ПРР 2021-2027“ за 35 проекта

Столичната община (СО) кандидатства с 35 проекта, които са включени в четири концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите 2021-2027” („ПРР 2021-2027“). В две от предложените концепции София е водещ партньор, а инвестиционните намерения в останалите две е планирано да се реализират заедно с Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА) и с Националната художествена академия (НХА). Крайният срок на обявената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ изтече на 27 септември. В нея участват с финансов ресурс 6 програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2021-2027 г. – „Развитие на регионите“, „Образование“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. Това е първата процедура в изпълнение на новия интегриран подход за териториално развитие в България, с който се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и други заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

На 28 септември МРРБ отчете, че подадените концепции за ИТИ са общо 165.

Предстои те да бъдат обект на обществени обсъждания по места, след което ще бъдат приоритизирани

от Регионалните съвети за развитие в 6-те региона за планиране.

Първата концепция, по която София е водещ партньор, е наречена „Дигитализация, иновации и предприемачество за развитие и реализация на умения на бъдещето“. Целта е да се изпълнят проекти, които ще допринесат за развитие на потенциала на младите хора чрез образователна интеграция на уязвимите групи. Освен това трябва да се създадат условия за предприемачество, откриване и развитие на таланти по линия на пространства за стартъпи и иновации, включително социални новации и дигитализация.

В това направление са заложени 22 проекта в периода до 2027 г.

При осигуряване на европейско финансиране СО ще ги изпълнява заедно с Националния STEM Център към Министерството на образованието и науката и Регионалните управления по образование (РУО) в Благоевград, Перник, София-област и София-град.

Проектите са свързани с обособяването на регионални младежки центрове, със създаването на различни обучителни програми за развитие на знанията и уменията на бъдещето, както и на кампус за развитие на знания и умения, които ще бъдат необходими на младежите в бъдеще.

Три от проектите в столицата са взаимно свързани. Един от тях е за обособяване на Регионален младежки център за развитие на умения на бъдещето и иновационен капацитет (РМЦ РУБИК). За това ще са необходими 2,1 млн. лв. С друг проект ще бъде направен ремонт и ще се въвеждат мерки за енергийна ефективност на сграда в жк „Лагера“, където да бъде създаден административен център към РМЦ РУБИК. За осъществяване на дейностите са планирани 500 хил. лв. С трети проект, за да може да изпълнява своите функции РМЦ РУБИК, София ще придобие e-learning платформа и ще стартира изготвянето на стандартизирано обучително съдържание за нея. Необходимата инвестиция за реализиране на тези цели е 2,5 млн. лв.

Друго предложение на СО е развитието на специална Интерактивна обучителна програма „Ека-арт Академия“, която ще спомогне за повишаване на иновационния капацитет и придобиване на умения на бъдещето чрез мултидисциплинарен подход. Нужното финансиране за този проект е 700 хил. лв. Като естествено продължение

през периода до 2027 г. СО ще изгради и обучителен кампус за развитие на уменията на бъдещето.

Планира се да бъде преустроена и изцяло ремонтирана сграда, която се намира в местността Зелин в Благоевград. Стойността на всички СМР ще възлезе на 8 млн. лв., а за да се „изпълни със съдържание“ кампусът, ще бъдат изразходвани 960 хил. лв.

Сред другите проекти, които Столичната община е планирала да изпълни в рамките на концепцията „Дигитализация, иновации и предприемачество за развитие и реализация на умения на бъдещето“, е откриването на Младежки център заедно с община Челопеч. София и Челопеч ще работят съвместно и за активиране, мотивиране и стимулиране на младежи от Средногорието за развитие на иновационен капацитет.

С европейски средства Столичната община планира да създаде поредица от интерактивни обучителни програми с различни партньори, сред които са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Европейският централен информационен хъб „Траки“ (ЕЦИХ „Траки“), Клъстер „Изкуствен интелект“, Биотехнологичният и Здравен клъстер, Атлантическият клуб в България, Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации, Асоциацията на българските градове и региони и други. В партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ ще се реализират програми за насърчаване на уменията на бъдещето. С Клъстер „Изкуствен интелект“ обучителните програми ще са насочени към придобиване на умения, знания и компетенции за развитие на технологиите в съвременния пазар на труда и за укрепване на иновационния и научноизследователския потенциал на клъстера. Заедно с ЕЦИХ „Траки“ ще се разработват програми за подобряване на уменията по киберсигурност на младежи, на учители и училищни екипи и развитие на дигитално-медийни умения в учебните заведения.

В бъдеще София планира да работи и с Биотехнологичния и Здравен клъстер за усъвършенстване на програма за развитие на мултидисциплинарни умения на бъдещето, а с Атлантическия клуб в България - за насърчаване на обучението в сферата на технологията, иновациите, инженерството, математиката и космическите науки.

СО предвижда да реализира и комплексни програми в сътрудничество с община Самоков за десегрегация на училищата, за превенция на вторичната десегрегация и против дискриминацията. Такива програми ще бъдат изпълнени в 136 ОУ „Любен Каравелов“, 136 СУ „Стефан Стамболов“, 106 ОУ „Григорий Цамблак“ в София и в ОУ „Христо Максимов“ в Самоков.

С проекти на стойност над 37 млн. лв.

София кандидатства и с концепцията „Териториално развитие и сближаване с акцент върху климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния начин на живот на населението в Югозападния регион“, където е водещ партньор. Проектите предвиждат закупуване на медицинска техника, обновяване на места за предоставяне на социални услуги, обособяване на паркове, както и подобряване на транспортното обслужване и качеството на инфраструктурата.

Над 1,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в закупуването на съвременна техника за Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД и Втора многопрофилна болница за активно лечение „София” ЕАД.

С европейско финансиране се предлага в столицата да бъде създаден Приют/Център за временно настаняване, където ще се осигурява подслон на бездомни хора. За да се реализира тази социална услуга, ще бъдат необходими 4 млн. лв.

Предлага се 2 млн. лв. да бъдат инвестирани в интеграция на маргинализирани общности, като ще се работи за подобряване на достъпа на хората от тези групи до заетост, за подобряване на знанията и квалификацията им.

Едно от предложенията, за което се търсят средства по „ПРР 2021-2027“ в размер на 3 млн. лв., е създаване на социално предприятие „Пекарна“.

Има и проект за 1 250 000 лв., с които да бъде направен ремонт на сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в кв. „Възраждане“. СМР включват и въвеждането на мерки за енергийна ефективност и изграждане на съоръжения за достъпна среда.

Три проекта по тази концепция са за създаване на нови зелени площи на територията на София. Общата им стройност надхвърля

10 млн. лв., които ще бъдат инвестирани в изграждането на два парка.

От тях 5 370 000 лв. са планирани за изпълнение на концепцията за линеен парк „Манастирски ливади-изток“. Със средствата ще се обособят зони за отдих и зелени пространства. Други 2 848 000 лв. е планирано да се вложат в проект за превенция и управление на риска от наводнения в парк „Манастирски ливади-изток“. С 2,5 млн. лв. е заложено да се създаде парк „Люлин-център“.

Близо 10 млн. лв. се предлага да бъдат инвестирани в градския транспорт на София. От тях 3,5 млн. лв. ще бъдат предназначени за реализиране на информационна интермодална система за използване на мобилността като услуга. Над 3 млн. лв. ще струва създаването на цялостен транспортен модел и прилагането на системен подход за оптимизиране на транспортната мрежа в София. Други 3 млн. лв. ще бъдат използвани за повишаване на безопасността в транспортните средства на масовия градски транспорт.

Два проекта на обща стойност 6,9 млн. лв. целят подобряване на инфраструктурата и транспортното обслужване по автобусната линия между София и Божурище. Първият е за 5,4 млн. лв. и включва доставка на електрически превозни средства и зарядни станции към тях. Вторият проект възлиза на 1,5 млн. лв., с които ще се обновят основни пътни отсечки между двата града.

В партньорство с НСА и НХА София планира да реализира 8 проекта.

Два от тях са заложени в концепцията „Модернизация на образователната и спортната инфраструктура – важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал в Югозападния регион“, където водещ партньор е Националната спортна академия. Планирано е да се изградят две спортни зали, всяка от които на стойност 8 млн. лв. Съоръженията ще са към 55 СУ „Петко Каравелов“ и 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“.

Останалите шест са предвидени да се реализират по Концепцията „Развитие на креативните и рекреативните индустрии, основани на образователния и културния потенциал на Югозападния регион“ с водещ партньор Националната художествена академия. Планирано е да се разработят планове за опазване и управление на сградите на минералните бани, чиито собственик е СО и които са недвижима културна ценност. 150 хил. лв. ще бъдат инвестирани в Централната минерална баня, а по 100 хил. лв. в баните в „Овча купел“ и в „Банкя“.

Предлага се 50 хил. лв. да бъдат вложени в изграждането на художествено осветление на Мавзолея на Александър I Батенберг. За да бъдат консервирани, реставрирани и експонирани останките от античните терми, които са част от Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, администрацията предлага да бъде реализиран проект на стойност 200 хил. лв.

Последният проект, за който ще се търси финансиране от „ПРР 2021-2027“, е за СМР на сградата на Регионалния исторически музей - София. Заложен е ремонт и подмяна на климатичната инсталация, включително и чилърите на покрива. За изпълнението на всички дейности са необходими 250 хил. лв.

Всички концепции, проекти в тях и партньори са одобрени от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на 14 септември 2023 г.