Тема

Икономически отчет за сектор „Строителство“ – първо полугодие на 2023 г.

Екип КСБ

 

ЕВРОПЕЙСКА

ИКОНОМИКА

Брутен вътрешен продукт

По прогнозни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2023 г. се увеличава с 0,1% в Еврозоната (EA20) и запазва нивата си в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие. В сравнение с второто тримесечие на предходната година сезонно изгладеният БВП се увеличава с 0,5% в Еврозоната (EA20) и с 0,4% в ЕС-27.

Темп на БВП по държави членки

Сред страните на ЕС най-голям ръст на БВП за второто тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие отбелязва Литва (2,9%), следвана от Словения (1,4%) и Гърция (1,3%). Най-голям спад на БВП се наблюдава в Полша (-2,2%), Швеция (-0,8%) и Австрия (-0,7%). България показва ръст от 0,4%.

Темпът на БВП за второто тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. показва най-голям ръст в Малта (3,9%), след нея се нареждат Гърция и Румъния (и двете с 2,7%) и Хърватия (2,5%). Най-голям спад се наблюдава в Естония (-3,0%), Швеция (-2,4%) и Унгария (-2,3%) на годишна база. България бележи увеличение от 1,9% за разглеждания период.

Заети лица в Еврозоната и ЕС

Броят на заетите лица се увеличава с 0,2% в Еврозоната (EA20) и с 0,1% в ЕС-27 през второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие. В сравнение със същото тримесечие на предходната година заетостта нараства с 1,3% в Еврозоната (EA20) и  с 1,1% в ЕС-27 през април-юни 2023 г.

Темп на заетостта

в държавите членки

През второто тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на заетостта сред страните в ЕС спрямо януари-март 2023 г. се наблюдава в Литва, Малта и Португалия (и трите с 1,3%), следвани от Чехия (1,0%) и Гърция и Ирландия (и двете с 0,6%). Най-голям спад е регистриран в Естония (-1,5%), Румъния (-0,8%) и Хърватия (-0,7%). България бележи намаление от -0,3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. най-голям ръст бележат Малта  (5,2%), Ирландия (3,5%), Естония (3,4%) и Испания (3,2%). Спад се наблюдава само в Румъния (-1,9%). България показва увеличение от 0,1% на годишна база.

Строителна продукция на страните членки на ЕС

По предварителни данни на Евростат за второто тримесечие на 2023 г. строителната продукция намалява с 1,1% в Еврозоната (EA20), като сградното строителство е с 1,4% по-малко, а инженерното се увеличава с 0,6% спрямо предходното тримесечие. В ЕС-27 се наблюдава намаляване на строителната продукция с 1,4% за второто тримесечие на 2023 г., като при сградното строителство продукцията е с 1,4% по-малко, а при инженерното се увеличава с 0,3% спрямо предходното тримесечие.

Темп на строителната продукция в държавите членки

Сред страните на ЕС, за които има налични данни, най-голям ръст на строителната продукция през второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие се наблюдава в Испания - 2,8%, Румъния - 1,4%, и Белгия - 0,8%. България отчита лек спад на строителната продукция с 0,2% спрямо предходното тримесечие. Най-голямо намаление бележат Австрия (-6,1%), Латвия (-5,2%), Словакия (-4,3%) и Унгария (-4,2%).

Строителната продукция в Еврозоната (EA20), отчетена за второто тримесечие на 2023 г., запазва нивата си в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. при спад от 0,5% на сградното строителство и ръст от 3,8% на инженерното строителство. В ЕС-27 намалението е с 0,2% на строителната продукция на годишна база при спад от 0,8% на сградното строителство и ръст от 4,3% на инженерното строителство.

Сред държавите членки, за които има данни, най-голям ръст на строителната продукция за второто тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. отбелязват Словения (24,4%), Латвия (15,4%) и Румъния (12,1%). България отчита спад на строителната продукция с 1,4% на годишна база. Най-голям спад регистрират Финландия (-7,1%), Унгария (-6,2%) и Швеция (-4,4%).

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ

БВП и БДС - общо и в строителството

Темпът на прираст на брутния вътрешен продукт по сезонно изгладени данни през второто тримесечие на 2023 г. регистрира ръст от 1,9% спрямо същия период на 2022 г. и повишение от 0,4% спрямо първото тримесечие на 2023 г.

По предварителни данни произведеният БВП за страната през второто тримесечие на 2023 г. възлиза на 42 315 млн. лв. по текущи цени, като спрямо същия период на 2022 г. се увеличава с 3053 млн. лв.

Брутната добавена стойност (БДС) общо за икономиката за второто тримесечие на 2023 г. е 37 444 млн. лв. с относителен дял в БВП от 88,5%. Спрямо същия период на 2022 г. БДС се увеличава с 3172 млн. лв.

За сектор „Строителство” БДС за второто тримесечие на 2023 г. е 1601 млн. лв. с относителен дял в БВП от 3,8%, като нараства с 340 млн. лв. спрямо предходното тримесечие и с 329 млн. лв. спрямо второто тримесечие на 2022 г.

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Обща строителна активност

Общата строителна активност за строителния бизнес за първото полугодие на 2023 г. спрямо същия период на предходната година по основни показатели:

Ø Строителна продукция – 7923 млн. лв., ръст от 19%;

–  „Сградно строителство” – 4621 млн. лв., увеличение от 21,4%;

– „Инженерно строителство” – 3302 млн. лв., ръст от 15,7%;

Ø Издадени разрешения за строеж на нови сгради – 6225 разрешения, спад от 2,3%;

Ø Започнато строителство на нови сгради – 3955 сгради, ръст от 2,6%;

Ø Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 2469 сгради, ръст от 0,04%;

Ø Обявени обществени поръчки – 2310 бр. на стойност 7697,1 млн. лв., ръст от 38% на броя и ръст от 47,1% на стойността;

Ø Сключени договори – 1986 бр. на стойност 3630,1 млн. лв., ръст от 80,5% на броя и от 138,7% на стойността.

Произведена продукция в строителството

По предварителни данни произведената  продукция в отрасъл „Строителство” за първото полугодие на 2023 г. е на обща стойност 7923 млн. лв., като спрямо първото полугодие на 2022 г. нараства с 19%.

Произведена продукция

по сегменти:

„Сградно строителство”, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за първото полугодие на 2023 г. в размер на 4621 млн. лв., или дял от 58,3% от общо произведената в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство се увеличава с 21,4% в сравнение с първото полугодие на 2022 г.

В „Инженерна инфраструктура” произведената продукция за първото полугодие  на 2023 г. възлиза на 3302 млн. лв. и е с дял от 41,7% от общо произведената в строителството за същия период. Произведената продукция в инженерната инфраструктура се увеличава с 15,7%  спрямо януари-юни 2022 г.

Разходи за труд/

отработени човекочаса

За първото полугодие на 2023 г. в строителството са отчетени общо 99,6 млн. отработени човекочаса, като спрямо същия период на предходната година те се увеличават с 5,9%. В сектор „Строителство” отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за първото полугодие на 2023 г. са 845 при 807 отработени човекочаса за същия период на 2022 г., което показва, че на годишна база се увеличават с 4,7%.

Разходите на работодателя за труд за първото полугодие на 2023 г. възлизат на 1236,3 млн. лв., като на годишна база предварителните данни показват увеличаване на разходите с 20,8%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за първото полугодие на 2023 г. са средно 12,42 лв. при  10,88 лв. за същия период на 2022 г., което сочи, че се повишават с 14,2% на годишна база.

Издадени разрешения за строеж на нови сгради

Издадените разрешения за строеж на нови сгради за първото полугодие на 2023 г. са общо 6225 бр. с 3 647 241 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). От тях 3783 са жилищни сгради с 20 697 жилища в тях и 2 357 611 кв. м РЗП. В сравнение с първото полугодие на 2022 г. издадените разрешения за строеж на жилищни сгради намаляват със 7,7%, жилищата в тях - с 11,2%, а общата им РЗП - със 17,7%.

За административни сгради са издадени 33 разрешения за строеж с 44 785 кв. м РЗП, които спрямо първото полугодие на 2022 г. намаляват с 13,2%, при увеличение на РЗП с 11,3%. За други сгради – 2409 разрешения за строеж с 1 244 845 кв. м РЗП, като в сравнение с първото полугодие на 2022 г. издадените разрешения за строеж се увеличават със 7,8%, докато РЗП намалява с 2%.

Издадени разрешения за строеж на нови сгради по области

За първото полугодие на 2023 г. най-много разрешения за строеж на нови сгради са издадени в областите:

Жилищни сгради

София (столица) – 569 разрешения за жилищни сгради с 9196 жилища в тях;

Пловдив – 529 разрешения за жилищни сгради с 2501 жилища в тях;

София – 507 разрешения за жилищни сгради с 660 жилища в тях;

Варна – 395 разрешения за жилищни сгради с 2699 жилища в тях;

Бургас – 309 разрешения за жилищни сгради с 1527 жилища в тях.

Други сгради

Пловдив – 436 разрешения за строеж;

Стара Загора – 267 разрешения за строеж;

Варна – 144 разрешения за строеж.

Административни  сгради

София (столица) – 12 разрешения за строеж;

Кърджали – 6 разрешения за строеж.

Започнато строителство на нови сгради

През първото полугодие на 2023 г. е започнато строителството на общо 3955 нови сгради с 2 519 123 кв. м РЗП, като от тях 2787 жилищни сгради  с 14 733 жилища в тях и 1 703 489 кв. м обща РЗП. Спрямо първото полугодие на 2022 г. започнатото строителство на жилищни сгради се увеличава с 4,9%, жилищата в тях намаляват с 0,8%, а РЗП - с 0,5%.

За същия период е започнато строителство на 31 административни сгради с 25 738 кв. м РЗП, като в сравнение с първото полугодие на 2022 г. се регистрира ръст от 40,9% на броя и 41,5% на РЗП. За януари-юни 2023 г. е започнато строителство и на 1137 други сгради със 789 896 кв. м РЗП, като спрямо полугодието на 2022 г. строителството при тях намалява с 3,3%, а РЗП - с 16,6%.

Започнато строителство на нови сгради по области

Най-активни през първото полугодие на 2023 г. при започнатото строителство на нови сгради са областите:

Жилищни сгради

Пловдив – 475 жилищни сгради с 1370 жилища в тях;

София (столица) – 443 жилищни сгради с 5885 жилища в тях;

Варна – 313 жилищни сгради с 2684 жилища в тях;

Бургас – 293 жилищни сгради с 1354 жилища в тях;

София – 252 жилищни сгради с 364 жилища в тях.

Други сгради

Пловдив – 148 сгради;

Стара Загора – 142 сгради;

Пазарджик – 96 сгради.

Административни  сгради

София (столица) – 12 сгради.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото полугодие на 2023 г. по предварителни данни на НСИ са 2469 сгради и 9625 жилища в тях с общо РЗП 970 293 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 762 945 кв. м, а спомагателната площ е 207 348 кв. м. Спрямо първото полугодие на 2022 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 0,04%, а жилищата в тях - с 11,2%, при ръст на общото РЗП с 8,5%.

Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области

Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за първото полугодие на 2023 г. регистрират областите:

Жилищни сгради и жилища

София (столица) – 432 жилищни сгради с 2598 жилища в тях, РЗП - общо 323 388 кв. м;

Пловдив – 338 жилищни сгради с 845 жилища в тях, РЗП - общо 101 722 кв. м;

Бургас – 271 жилищни сгради с 1877 жилища в тях, РЗП - общо 115 574 кв. м;

Варна – 262 жилищни сгради с 1390 жилища в тях, РЗП - общо 111 588 кв. м;

София – 234 жилищни сгради с 257 жилища в тях, РЗП - общо 42 818 кв. м.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за първото полугодие на 2023 г. общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 12 029 млн. лв.

За отрасъл „Строителство” разходите за придобиване на ДМС са 649 млн. лв., или дял от 5,4% от общо отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА  в сектор „Строителство” за първото полугодие на 2023 г. намаляват с 29,9% спрямо същия период на 2022 г.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. по предварителни данни на НСИ са 2332,6 хил. бр. общо за икономиката, като спрямо края на юни 2022 г. се увеличават с 24,2 хил. бр., или 1%.

За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. са 126,4 хил. бр., или 5,4% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват ръст от 2 хил. бр., или 1,6%.

Заети, наети и самонаети лица

Заетите лица в икономиката за първото полугодие на 2023 г. са 3494,9 хил. бр., като спрямо първото полугодие на 2022 г. заетостта нараства с 0,9%.

Заетите в отрасъл „Строителство” за първото полугодие на 2023 г.:

– Заетите лица са 202,2 хил. бр., ръст от 2,2% на годишна база;

– Наетите  лица  са 156,3  хил. бр., повишение от 0,8%  на годишна база;

– Самонаетите  лица са 46 хил. бр., ръст от 7,5% на годишна база.

Безработни  лица – общо и в строителството

За първото полугодие на 2023 г. безработните лица общо за страната са 138 хил., като намаляват със 17,5 хил., или с 11,3% спрямо същия период на 2022 г.

Безработните в сектор „Строителство” за първото полугодие на 2023 г. са 15,1 хил., или 10,9% от общо регистрираните безработни. Спрямо първото полугодие на 2022 г. данните показват, че безработните лица в отрасъл „Строителство” се увеличават с 1,9 хил., или с 14,4%.

Средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение

Общо за икономиката:

Средната месечна работна заплата по предварителни данни на НСИ за първото полугодие на 2023 г. е 1920 лв., спрямо първото полугодие на 2022 г. се увеличава с 252 лв., или 15,1%.

За сектор „Строителство”:

Средната месечна работна заплата по предварителни данни на НСИ за първото полугодие на 2023 г. е 1452 лв., спрямо първото полугодие на 2022 г. се увеличава с 230 лв., или 18,8%.

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ

Поток на преките чуждестранни инвестиции в България

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ

(януари - юни 2023 г.), млн. евро

По предварителни данни на БНБ към 19.09.2023 г. Данните за периода януари 2021 г. – юни 2023 г. са ревизирани. Данните за 2022 г. и 2023 г. подлежат на ревизия с годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията при спазване на методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководство по платежен баланс и международна  инвестиционна позиция“ на МВФ.

Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Положителният знак показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им.

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за първото полугодие на 2023 г. възлизат на 1920,6 млн. евро, като спрямо първото полугодие на 2022 г. се увеличават с 513 млн. евро (36,4%).

В отрасъл „Строителство”

Преките инвестиции за първото полугодие на 2023 г. в отрасъл  „Строителство” възлизат на 13,2 млн. евро, като спрямо януари-юни 2022 г. са се увеличили с 52,3 млн. евро (133,8%).

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство”

По вид строителство

Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство” за първото полугодие на 2023 г. възлизат на 2310 бр. с прогнозна стойност 7697,1 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 38% на броя на обявените поръчки, както и на стойността от 47,1%.

„Инженерна инфраструктура” - 984 бр., или дял от 42,6% от общо обявените поръчки за разглеждания период, с прогнозна стойност 6319,5 млн. лв., което е 82,1% от общо обявената стойност за полугодието. На годишна база се наблюдава ръст на броя на обявените поръчки от 42,2% и на стойността от 66%.

„ВиК инфраструктура” - представлява 7% от общо обявените поръчки, или 161 бр. поръчки с прогнозна стойност 416,7  млн. лв. (5,4% от общата стойност), като на годишна база се регистрира спад от 22,6% на броя на обявените поръчки и на стойността от 3,3%.

„Сградно строителство” - представлява 44,9% от общо обявените поръчки, или 1038 броя с прогнозна стойност 844,3 млн. лв. (11% от общата стойност). Промяната на годишна база е ръст от 49,4% на броя на обявените поръчки и увеличение от 102,5% на стойността.

„Енергийна инфраструктура” – представлява 5,5% от общо обявените поръчки, или 127 бр. с прогнозна стойност 116,6 млн. лв. (1,5% от общата стойност). Тенденцията на годишна база е ръст при броя обявени поръчки от 60,8% и спад на стойността от 79,8%.

По възложители

За първото полугодие на 2023 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство” по вид възложител са, както следва:

Общини – 1700 бр., или 73,6% от общо обявените поръчки, като тенденцията е ръст от 35,7% спрямо първото полугодие на 2022 г.

Комунален и обществен сектор – 88 бр., или 3,8% от общо обявените поръчки, като на годишна база за разглеждания период регистрират увличение от 37,5%.

Болници и учебни заведения – 234 бр., или 10,1% от общо обявените поръчки, като спрямо същия период на 2022 г. се наблюдава ръст от 49,0%.

Министерства и агенции – 284 бр., или 12,3% от общо обявените обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е повишение от 46,4%.

Други – 4 бр., или 0,2% от общо обявените обществени поръчки – спад от 33,3% в сравнение с първото полугодие на 2022 г.

По източници на финансиране

I полугодие 2023 г.

– Държавен бюджет –

– 2020” – 77 бр.

– „Програма за развитие на селските райони 2014-2020”  – 141 бр.

– Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” – 15 бр.

– Оперативна програма „Транспортна свързаност 2021-2027” – 2 бр.

– Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 1 бр.

– Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Румъния – България 2014-2020” – 4 бр.

– Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020” – 2 бр.

– Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 – 57 бр.

– Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 8 бр.

– Проект „Красива България“ – 42 бр.

– Норвежки финансов механизъм 2014-2021 – 14 бр.

– „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020”  - 15 бр.

– Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” –  7 бр.

– Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 – 4 бр.

– Фонд „Социална закрила“ – 2 бр.

– Оперативна програма „Добро управление“ – 1 бр.

– Фонд „Вътрешна сигурност“ – 3 бр.

– „ОПТТИ 2014-2020” и Програма „Транспортна свързаност 2021-2027” – 1 бр.

– Национален план за възстановяване и устойчивост – 24 бр.

– Програма „Развитие на регионите 2021-2027” – 1 бр.

– Програма на УНИЦЕФ за България 2023-2027 – 1 бр.

– Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027” – 3 бр.

Сключени договори в сектор „Строителство”

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за първото полугодие на 2023 г. са сключени 1986 договора в сектор „Строителство” на обща стойност 3630,1 млн. лв., което е с 243,6 млн. лв. повече при обявена прогнозна стойност от 3386,5 млн. лв. В сравнителен анализ със същия период на 2022 г. броят им нараства с 80,5% (886 бр.), а стойността по договорите -  със 138,7% (2109,6 млн. лв.).

Сключени договори в сектор „Строителство” по вид строителство

I полугодие 2023 г.

„Инженерна инфраструктура” – 877 бр., или 44,2% от общо сключените договори, на стойност 2166,9 млн. лв., или 59,7% от общата стойност.

„Сградно строителство” – 844 бр., или 42,5% от общо сключените договори, на стойност 1030,0 млн. лв., или 28,4% от общата стойност.

„Енергийна инфраструктура” – 141 бр., или 7,1% от общо сключените договори, на стойност 234,5 млн. лв., или 6,4% от общата стойност.

„ВиК инфраструктура” – 124 бр., или 6,2% от общо сключените договори, на стойност 198,7 млн. лв., или 5,5% от общата стойност.

Данните показват, че в инженерната инфраструктура са сключени най-много договори с най-голяма обща стойност като дял от общо сключените договори в сектора.

Годишен темп на сключените договори по вид строителство

I полугодие 2022 г. - I полугодие 2023 г.

„Инженерна инфраструктура” – регистрира ръст на броя сключени договори  със 126,6% и на стойността с 223,3%;

„Сградно строителство” – регистрира ръст на броя сключени договори с 90,1% и на стойността с 356,6%;

„Енергийна инфраструктура” – регистрира спад на броя сключени договори с 11,9%, както и на стойността с 26,1%;

„ВиК инфраструктура” – ръст на броя сключени договори с 13,8% и спад на стойността с 35,3%.

Сключени договори в сектор „Строителство” от фирми и консорциуми

Общият брой на сключените договори за първото полугодие на 2023 г. са 1986 договора на стойност 3630,1 млн. лв., от които сключени договори с:

Фирми –  1778 договора на стойност 1274,6 млн. лв., от които:

✓Регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС)

– Големи строителни компании  (над 250 човека) - 124 договора на стойност 261  млн. лв.

– Средни строителни фирми  (от 50 до 249 човека) - 719 договора на стойност 707,6 млн. лв.

– Малки строителни компании (до 49 човека) - 903 договора на стойност 303 млн. лв.

✓Нерегистрирани фирми в ЦПРС - 32 договора на стойност 3 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения –  208 договора на стойност 2355,5 млн. лв., от които:

Консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС - 1 договор на стойност 0,2 млн. лв.

За първото полугодие на 2023 г. фирмите заемат 89,5% дял от общо сключените договори и 35,1% дял от общата им стойност, а консорциумите – 10,5% от броя на сключените договори и 64,9% от стойността. Водещи по брой сключени договори са фирмите, а по стойност – консорциумите.

За първото полугодие на 2023 г. големите строителни компании заемат 7% от броя на сключените договори от фирми и 20,5% от стойността. Средните компании са с 40,4% от общия брой и с 55,5% от стойността на сключените договори от фирми. Делът на малките компании е 50,8% от броя сключени договори и с 23,8% от стойността. Нерегистрирани в ЦПРС фирми –  1,8% от броя и 0,2% от стойността на сключените договори от фирми.

Големи компании – ръст на броя (80 бр.) и ръст при стойността (172,7 млн. лв.);

Средни фирми  – ръст на броя (341 бр.) и ръст при стойността (372,2 млн. лв.);

Малки компании – ръст на броя  (410 бр.)  и ръст при стойността (126,1 млн. лв.);

Фирмите без регистрация в ЦПРС – ръст на броя  (4 бр.) и спад на стойността (1,7 млн. лв.);

Консорциуми – ръст на броя (51 бр.)  и ръст при стойността (1440,3 млн. лв.).

Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство

„Инженерна инфраструктура” – 877 договора за първото полугодие на 2023 г. на стойност 2166,9 млн. лв., от тях:

Фирми – 768 договора на стойност 673,8 млн. лв., от които:

Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни компании – 106 договора на стойност 175,7 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 360 договора на стойност 385,9 млн. лв.

– Малки строителни компании – 293 договора на стойност 111,3 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 9 договора на стойност 0,9 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 109 договора на стойност 1493,1 млн. лв.

„Сградно строителство” – 844 договора за първото полугодие на 2023 г. на стойност 1030 млн. лв., от тях:

 Фирми – 793 договора на стойност 379,7 млн. лв., от които:

Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни компании – 10 договора на стойност 48,5 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 235 договора на стойност 182,3 млн. лв.

– Малки строителни компании – 528 договора на стойност 147,7 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 20 договора на стойност 1,2 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 51 договора на стойност 650,3 млн. лв., от които:

Консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС – 1 договор на стойност 0,2 млн. лв.

„Енергийна инфраструктура” – 141 договора за първото полугодие на 2023 г. на стойност 234,5 млн. лв., от тях:

Фирми – 115 договора на стойност 98,5 млн. лв., от които:

Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни компании – 3 договора на стойност 34,8 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 63 договора на стойност 32,3 млн. лв.

– Малки строителни компании – 47 договора на стойност 30,6 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 2 договора на стойност 0,8 млн. лв.

 Консорциуми, обединения, сдружения – 26 договора на стойност 136 млн. лв.

„ВиК инфраструктура” – 124 договора за първото полугодие на 2023 г. на стойност 198,7 млн. лв., от тях:

 Фирми – 102 договора на стойност 122,6 млн. лв., от които:

Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни компании – 5 договора на стойност 1,9 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 61 договора на стойност 107,2 млн. лв.

– Малки строителни компании – 35 договора на стойност 13,4 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 1 договор на стойност 0,1 млн. лв. 

Консорциуми, обединения, сдружения – 22 договора на стойност 76,1 млн. лв.

Данните за първото полугодие на 2023 г. показват, че при фирмите, сключили договори, малките строителни компании доминират по критерий „брой“ в „Сградно строителство“, следвани от средните строителни фирми в „Инженерна инфраструктура“. Средните компании са водещи по критерий „стойност“ в „Инженерна инфраструктура“.

При консорциумите най-голям „брой“ сключени договори и с най-голяма „стойност“ има в „Инженерна инфраструктура“.

В „Инженерна инфраструктура“ – спрямо първото полугодие на 2022 г. фирмите отчитат ръст от 122 %, което е с 422 бр. повече сключени договори и увеличение при стойността със 167,7% (422,1 млн. лв.) Консорциумите също регистрират ръст на броя сключени договори от 165,9% (68 бр. повече), както и при стойността от 256,7%, или 1074,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на предходната година.

В „Сградно строителство“ – спрямо първото полугодие на 2022 г. фирмите отчитат ръст от 92%, или с 380 бр. се увеличават сключените договори, както и ръст при стойността със 152%, или 229 млн. лв. При консорциумите се наблюдава увеличение на броя с 64,5% (20 бр. повече) и ръст на стойността със 768,2%, или 575,4 млн. лв. повече спрямо първото полугодие на 2022 г.

В „Енергийна инфраструктура“ – в сравнение с първото полугодие на 2022 г. фирмите регистрират ръст от 2,7% (3 бр. повече) при броя и от 16,4%, или 13,9 млн. лв. при стойността. При консорциумите тенденцията е спад при броя с 45,8% (22 бр.), както и при стойността с 41,6% (96,8 млн. лв.) на годишна база.

При „ВиК инфраструктура“ – фирмите, сключили договори, регистрират ръст на броя с 41,7% (30 бр.) и на стойността от 3,6% (4,3 млн. лв.) спрямо първото полугодие на 2022 г.  При консорциумите се наблюдава спад от 40,5% (15 бр.) при броя на сключените договори и спад от 59,7%, (112,8 млн. лв.) при стойността на сключените договори спрямо първото полугодие на 2022 г.

КАМАРА НА

СТРОИТЕЛИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

Централен професионален регистър на строителите

Регистрираните строителни компании в ЦПРС към 08.09.2023 г. са 6993, от които: 6940 регистрирани български юридически лица и 53 чуждестранни фирми.

Заличени са 428 фирми от Регистъра по неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 ЗКС.

Разпределение на строителите по критерии:

КритерийПерсонал (на база 2021 г.)

✓ 56 големи фирми, дял от 0,81%;

✓ 757 средни комппании, дял от 10,91%;

✓ 6127 малки фирми, дял от 88,28%;

КритерийНетни приходи от продажби“ (на база 2021 г.)

✓ 13 големи фирми (над 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,19%;

✓ 127 средни компании (до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 1,83%;

✓ 6800 малки фирми (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 97,98%.