Тема

Подобряването на пътната инфраструктура и проектирането на нови обекти са сред приоритетите на част от общините в Северна България

През 2024 г. някои от общините в Северна България очертават като приоритети в инвестиционните си програми подобряване на състоянието на пътната инфраструктура, укрепване на свлачища, повишаване на техническата обезпеченост на местните администрации, както и проектирането на нови обекти, които ще се реализират през следващите години. Както Русе, така и Велико Търново, Плевен и Ловеч планират през тази година да реализират по-големи от финансова гледна точка инвестиционни програми, като освен да бъдат завършени преходните обекти, ще стартират и нови с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) или от т.нар. общински инвестиционен фонд, чиито ресурс е определен в Държавния бюджет за 2024 г. В Русе планират през тази година да се реализират 384 обекта от всякакъв вид, в Ловеч, Велико Търново и Плевен ще се фокусират върху развитието на инфраструктурата, озеленяването и благоустройството на общината. В Русе, Плевен и Ловеч бюджетите за 2024 г. вече са приети, а във Велико Търново предстои това да се случи в края на февруари.

Русе

През тази година бюджетът на община Русе е 274,5 млн. лв. Това е с над 25 млн. лв. повече от средствата, с които е разполагала администрацията през 2023 г. Значителен ресурс – над 5,8 млн. лв., ще бъде инвестиран в ремонта и поддържането на уличната мрежа в града. За подобряване състоянието на пътните трасета в малките населени места общината е планирала да разходва 1,2 млн. лв. В рамките на 2024 г. се предвижда да бъде даден стартът и на 17 инфраструктурни обекта, които ще се финансират от държавния бюджет.

Мащабни вложения ще бъдат направени в изграждането на многофункционален плувен комплекс, като дейностите трябва да приключат до края на 2024 г.

Администрацията планира да изхарчи 5 млн. лв. за текущи ремонти на междублокови пространства, като ще се реализират и мерки за достъпност на средата. Сред проектите са облагородяването на входното пространство на жилищен комплекс „Чародейка -Г- Юг“, на подлеза при жп гара Русе и др.

С над 2,5 млн. лв. ще бъде подобрено състоянието на уличното осветление и осветителните тела в общината. През годината ще стартират строителните работи по удължаване на съществуваща мрежа за улично осветление по ул. „Прага“ в участъка от ул. „Будапеща“ до ул. „Нови сад“ и по ул. „Орлово гнездо“ и др.

С над 1,4 млн. лв. ще бъдат обновени общинските жилища, а за благоустрояване в кметствата са предвидени 300 хил. лв.

За изпълнение на приоритета си за осигуряване на качествена образователна инфраструктура местната власт ще изпълни редица проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна среда. Средствата ще бъдат осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се да бъде обновено общежитието за средношколци, като за целта ще бъдат инвестирани над 5,9 млн. лв. Ремонт предстои да стартира и в сградата на Професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“, който ще е на стойност 2 394 130 лв. Планирано е мерки за ЕЕ да бъдат внедрени и в Средно училище „Възраждане“, дейностите ще възлязат на 3 715 809 лв. Други над 2,9 млн. лв. ще бъдат вложени в санирането на сградата на ОУ „Отец Паисий“. Сред обектите, на които ще се подобри енергийната ефективност, е ДГ „Слънце“, в която ще се изпълняват СМР за 1 310 834 лв.

Отново с финансиране, осигурено от НПВУ, община Русе ще изгражда младежки център, проектът е за 4 479 002 лв. В ДГ „Зора“ също ще бъде извършено саниране на зданието, като необходимите 612 824 лв. са отпуснати от Националния доверителен Екофонд. Отделно от това със средства от общинския бюджет ще се извърши укрепване на физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“ на стойност 425 492 лв.

През годината ще стартира и строителството на нов учебен корпус на СУ „Васил Левски“, в което ще се инвестират 4 026 643 лв. В бюджета на общината през 2024 г. е заложено още изграждането на нова детска градина в централната градска част. Проектът възлиза на 3 096 546 лв.

С над 170 хил. лв. ще се дофинансират дейността и ремонтите на читалищата.

Велико Търново

Администрацията на кмета Даниел Панов предлага размерът на бюджета за тази година да е 170 789 519 лв. Заложената целева субсидия от страна на държавата за капиталови разходи е 4 128 060 лв. Собственото участие по проекти, които ще бъдат за сметка на местни данъчни, неданъчни приходи и заемни средства, е в размер на над 6,7 млн. лв. Общината ще поеме и краткосрочен дълг с цел авансово финансиране на проекти, изпълнявани в рамките на европейските програми, който за 2024 г. ще възлезе на 4 млн. лв.

Няколко са по-големите проекти, които ще се изпълняват през тази година във Велико Търново. Сред тях са укрепване на свлачища на ул. „Поп Харитон“, на общинския път между жп гара Дебелец и кв. „Чолаковци“, както и в с. Емен за общо 4 000 980 лв. Над 8,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в две учебни заведения. В Профилираната езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ се очаква модернизация за над 4,3 млн. лв., а енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база за повече от 4,4 млн. лв. са планирани за ОУ „Бачо Киро“.

Над 21 млн. лв. ще бъдат инвестирани по програмата за саниране от Националния план за възстановяване и устойчивост, като тези средства ще бъдат разходвани за 16 проекта.

Отделно от това се очаква община Велико Търново да получи още 12 млн. лв. за реконструкция на 4 общински пътя между селата Водолей – Дичин, Русаля – Дичин, Горна Оряховица – Велико Търново – „Никополис ад Иструм“ и с. Дебелец – с. Плаково.

Плевен

На 16 февруари Общинският съвет Плевен одобри бюджет от 182 484 595 лв. Инвестиционната програма, която ще се изпълнява, е на обща стойност 14 201 056 лв. Очертаните приоритети ще бъдат свързани с подобряване на експлоатационното състояние на пътната инфраструктура както в града, така и към селата, закупуване на техника за администрацията и проектиране на нови обекти за следващите години. Над 1,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в укрепване на две и в геоложкото проучване на още две свлачища, като средствата за това се отпускат от държавния бюджет. 600 хил. лв. са планирани за скейтборд площадка, а други 614 хил. лв. - за ремонт на уличното осветление.

За проектиране, строителен надзор, одит, инвеститорски контрол, оценка за съответствие, държавни такси и всичко, което съпътства реализацията на проекта за Многофункционална спортна зала в Плевен, се отделят 6,6 млн. лв.

Над 3,9 млн. лв. ще бъдат изразходвани за основен ремонт на ул. „Васил Левски“ в частта пл. „Ст. Стамболов“ до ул. „Полк. инж. Цветан Лазаров“. Нова улица на стойност над 2 млн. лв. се предвижда да бъде изградена в жк „Дружба“, а в реконструкцията на кръстовище бул. „Хр. Ботев“ и ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов“ ще се вложат 1,11 млн. лв.

През тази година се предвижда да стартира първият етап от изграждането на нов корпус и топла връзка към съществуващата сграда на Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“. За целта са осигурени над 1,7 млн. лв., като се очаква дейностите да бъдат приключени през 2025 г. През 2024 г. се отделят 600 хил. лв., с които да бъде обновена противопожарната система на Панорамата „Плевенската епопея“, а 136 хил. лв. ще бъдат дадени за ремонт на ВиК съоръженията на художествената галерия „Илия Бешков“. Ще бъдат закупени хардуер, сървъри и нови компютри за нуждите на администрацията. Сред улиците, които се залагат за ремонт през предстоящия строителен сезон, са „Източна“, „Пиер Кюри“, „Митрополит Климент“, „Ген. Владимир Вазов“, „Цар Самуил“ и бул. „Г. Кочев” (от завод „Ломоносов” до кръгово кръстовище). В Парк „Гривица“ ще бъде изградена система за видеонаблюдение, както и 5 детски площадки в различни части на града.

Ловеч

Администрацията в Ловеч, подобно на останалите общини в Централна Северна България, насочва своите усилия към подобряване на състоянието на инфраструктурата на своята територия, закупуване на техника за нуждите на учебни и социални ведомства. През тази година общият размер на капиталовата програма е 14 022 121 лв. без ДДС. Предвидено е в основен ремонт на дълготрайни материални активи да бъдат вложени 5 077 175 лв. без ДДС, като над 3,7 млн. лв. от тях ще бъдат изразходвани за ремонт на уличната мрежа в града и съставните села от общината, реконструкцията на ВиК инфраструктура както и проектиране на улично осветление в населените места. Един от големите обекти, който трябва да бъде завършен, е доизграждането на спортна площадка в двора ОУ „Д. Димов“, за което са заделени 863 908 лв. Малко повече от 20 хил. лв. се предвиждат за обследване на енергийните характеристики на сградите на детска градина „1 юни“ и детска ясла „Мечо Пух“ и за подготовката на инвестиционни проекти за основен ремонт и реконструкция на двете учебни заведения. През 2024 г. ще бъде завършена ул. „Съйко Съев“, като това е преходен обект, за 331 094 лв. Друго пътно трасе, чието обновяване е стартирало през 2023 г., е ул. „Янтра“. Финансирането е 252 хил. лв.

През годината ще започне ремонт на ул. „Акад. Иван Урумов“ на стойност 424 294 лв. и на ул. „Ерфурт“ (771 065 лв.).

Един от важните обекти в Ловеч е реконструкцията на ВиК мрежата на жк „Младост“. За целта са предвидени 1 294 080 лв. Планирано е да бъде направено проектиране на селищните системи за външно изкуствено осветление на 22 села с 36 000 лв. За да се постигне подобряване на условията за спорт, каквито са заявките на новото ръководство, в бюджета са планирани 356 640 лв. за поетапен ремонт на спортната зала, която от години е в недобро състояние. Обект, който ще се реализира в сектор „Култура“, е свързан с основния ремонт на покрива на Рашова къща. В него ще бъдат инвестирани 60 000 лв. Сградата е част от Етнографския комплекс и е датирана към 1834 г.

Най-големият проект, който ще се изпълнява тази година в Ловеч, е за изграждане на площадка за депониране - Клетка №2 на депото за битови отпадъци, който ще струва 8 135 531 лв.

Останалите пари в капиталовата програма ще бъдат изразходвани за придобиване на дълготрайни материални активи. Предвижда се закупуване на система за гласуване на Общинския съвет, както и система за видео и аудио излъчване на заседанията му в реално време, различни компютърни конфигурации, които да бъдат използвани от местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, от детска ясла „Шарено петле“, центровете за настаняване от семеен тип на деца, центровете за настаняване на лица с физически увреждания. Ще бъдат закупени климатици за детските градини и яслите в Ловеч, както и автомобили, които ще бъдат дадени на центровете за обществена подкрепа и центровете за настаняване от семеен тип.