Тема

Закон ще урежда принципите и правилата за въвеждане на еврото като парична единица на България

След дългогодишни дебати и стратегически разговори въпросът за въвеждането на еврото като валута в България е все по-близо до финалната права. Докато за някои въвеждането на еврото е символ на стабилност и интеграция в по-голямата икономическа общност на Европейския съюз, за други то представлява потенциална неизвестност за бъдещето на страната. Най-съществените въпроси, като стабилността на валутата, влиянието върху инфлацията и пазарната конкурентоспособност, както и социално-икономическите последици за гражданите, се превръщат в обект на сериозен дебат.

Министерството на финансите (МФ) публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за въвеждане на еврото.

С предложения документ се уреждат принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица на България. По него има положително становище от Европейската комисия. Предстои съгласуването му и с Европейската централна банка. Текстове в проекта на МФ описват вече известния план за заместването на българския лев с евро. Те са записани именно в закон, а не в подзаконов нормативен акт, за да се гарантира правна сигурност за обществото и гладко и ефективно функциониране на икономиката в преходния период.

Основните моменти в законопроекта

Регламентират се начините за превалутиране на стойности на стоки и услуги, банкови сметки, държавни ценни книжа, възнаграждения, пенсии, социални помощи и т.н. Заложено е, че на датата на въвеждане на еврото у нас всички сметки – разплащателни, депозитни, спестовни и други, в местни банки ще бъдат еднократно автоматично и безплатно превалутирани в евро по официалния валутен курс. Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от тях само евро, изплащането на възнагражденията, обезщетенията, паричните и социалните помощи, пенсиите също ще се извършва в евро.

Според проекта на закона от деня на въвеждане на еврото БНБ ще обменя безплатно в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро. През първите 6 месеца след въвеждането обмяната в евро ще се прави безплатно и в банките, както и в някои клонове на „Български пощи“ ЕАД.

В продължение на един месец от фактическото влизане на България в еврозоната хората ще могат да се разплащат и в двете валути.

Предвидено е новият лихвен процент по договори за кредит с променлив лихвен процент да не може да е по-висок от размера на лихвения процент по тях преди датата на въвеждане на еврото. При договор за кредит с фиксиран лихвен процент към датата на въвеждане на еврото лихвеният процент ще остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

В частичната предварителна оценка на въздействието на нормативния акт се отбелязва, че

разходите на бизнеса за превалутиране от левове в евро и обратно възлизат на около 300 млн. лв. годишно.

Разходите от превалутиране са с постоянно действие, тоест до присъединяване на България към еврозоната разходите по обмен на лев в евро и обратно се изплащат за всяка транзакция. При въвеждането на еврото като официална парична единица.

бизнесът и домакинствата във всеки един момент ще могат да осъществяват операции в евро,

без да имат допълнителни разходи по обмен на валута, се казва в мотивите към проекта за нормативен акт.

Допълва се, че преходът към единната европейска валута е еднократен акт, тоест разходите по въвеждането й са ограничени във времето и не се очаква последващо въздействие.

Нормативният акт предвижда

създаването на правило за автоматично превалутиране на суми от левове в евро,

както и определя ключови за преминаването към еврото правила – за превалутиране и за закръгляване. В мотивите се казва, че неправилното превалутиране и закръгляване би застрашило и делегитимирало целия процес по въвеждане на еврото. „Липсата на яснота и правила по отношение на превалутирането на парични стойности от левове в евро би създала предпоставки за изкуствено, непрозрачно и необосновано покачване на цените вследствие на некоректно превалутиране, което е и най-разпространеното притеснение на гражданите от въвеждането на еврото“, е записано в документа.

В законопроекта се регламентира официалният валутен курс за обмен на лева за евро, а именно неотменимо фиксираният в Регламент (EО) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 г. относно валутните курсове към еврото на валутите на държавите членки, които приемат еврото (ОВ, L 359/1 от 31 декември 1998 г.).

Предлагат две правила за закръгляването

Така нареченото общо правило определя превалутирането на стойности по определения курс и закръгляване на получения резултат до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие с математическото правило за закръгляване. То ще се прилага при стоки и услуги, открити сметки в кредитни институции, дългови ценни книжа, безналични финансови инструменти, държавни ценни книжа и други.

Колко ще струва на бизнеса

„Разходите, свързани с приемането на еврото в частния сектор, не следва да се компенсират от публични средства“, се казва в доклада за оценката на въздействието. Това означава, че не се предвиждат предложения за компенсиране на разходите на малките и средните предприятия, свързани с прилагането на закона. Държавата смята, че всеки един субект, независимо дали е частен или публичен, „е отговорен за покриването на своите разходи, произтичащи от въвеждането на еврото, както и за своята организационна и техническа подготовка“, доколкото влизането във валутния съюз ще донесе на дребния бизнес и редица ползи: по-ниски транзакционни разходи, ръст на чуждестранните инвестиции и туризма, по-ниски лихви, достъп до пълния набор от европейските механизми и инструменти за финансова помощ на ЕС.

За търговците най-голямата трудност ще произтича от необходимостта цените да се изписват едновременно и в левове, и в евро. Това ще важи от момента на решението за присъединяването на България към еврозоната до 12 месеца след датата на фактическото членство.

Разходите на финансовия сектор

В доклада за оценката на въздействието разходите на кредитните институции са изчислени на 492 038 000 лв., включително разходи за обмяна на банкноти и монети от левове в евро, изтеглянето от обращение на банкноти и монети в левове и разпространението им.

Минималните разходи за адаптацията на информационните системи на инвестиционните посредници се изчисляват на между 25 000 и 30 000 евро в зависимост от сложността на системите. За пенсионноосигурителните дружества промяната в информационните им системи ще им струва над 2 млн. лв.

Крайният срок за получаване на становища по публикувания Проект на Закон за въвеждане на еврото е до 24 април.