Тема

Без действащ регламент чиновниците се налудуваха в ПУДООС

От създаването му одит не е правен,  а нарушенията само за четири години са стряскащи

  Случайно или не, след скандала с бонусите на държавните служители Сметната палата въведе нов метод за прозрачност на дейността си. Това ще става, като публикува на интернет страницата си както всички други доклади, така и тези, които изпраща на прокуратурата. Те ще бъдат без частите в тях с данни за престъпление. Един от тези доклади е за финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за периода от 1.01.2005 г. до 30.09.2009 г. От създаването си то не е проверявано… Ревизията е възложена на одитиращия орган с решение на Народното събрание. Данните от нея са изпратени на главния прокурор на Република България през януари 2010 г. съгласно Закона за Сметната палата. Две години по-късно председателят на одиторите у нас проф. Валери Димитров се поинтересува какво се случва с тях и с хода на евентуалните наказателни производства във връзка със събраните данни. Няма да се занимаваме защо повече от двайсет и четири месеца след изготвянето на одита той се обявява публично. За нас са важни изводите, които правят от Сметната палата и които са подкрепени с конкретни данни.     За неизкушените в материята абревиатурата ПУДООС е сложна чиновническа конструкция. Но както вече пояснихме, става дума за Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. То е правоприемник на правата и задълженията на Националния фонд за опазване на околната среда. Преструктурирането става през 2002 г. Според Закона за опазване на околната среда - чл. 60, ал. 1 (ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.), ПУДООС е юридическо лице. То е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и не формира и не разпределя печалба. Правилникът, уреждащ устройството и дейността му, е от края на същата година. Органи на управление са Управителният съвет (УС) и изпълнителният директор. Председател на ПУДООС е министърът на околната среда и водите. В организационната структура се включват дирекция „Административно-правно и финансово обслужване” (АПФО), дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности” (ФЕПД), дирекция „Нефинансови стопански дейности” (НСД), инспекторат и звено „Вътрешен одит”. Сега основният предмет на дейност на предприятието е реализацията на екологични проекти в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. И точно тук одиторите на Сметната палата откриват нарушения от горе до долу √ През одитирания период УС провежда заседанията си в нарушение на определената в правилника периодичност - най-малко веднъж на 3 месеца, като са проведени 13 заседания вместо минимум 19. Освен това на тях се вземат решения и в т. нар. „оперативен порядък”. При него не е необходимо присъствие и гласуване на членовете на УС. Такъв ред за вземане на решения не е регламентиран в правилника или с вътрешен акт. За одитирания период са взети 28 решения в „оперативен порядък”. √ Не са разработени критерии за приоритетност на плащанията за отчетени дейности по сключени договори при недостиг на средства, както и за одобрени проекти, по които съгласно сключен договор вече е осигурено частично финансиране от ПУДООС. √ Според одита УС осъществява дейността си при липсата на процедури, съществени за организацията на работата и вземането на решения. Не са регламентирани начините на гласуване и оформяне на решенията на управляващия орган. Няма приети вътрешни правила, които да конкретизират организацията на дейността му. Правила има - не е ясно защо √ Правилникът на предприятието не е актуализиран от 2003 г. В него не са отразени измененията, произтичащи от влизането в сила през 2006 г. на редица закони. Въведеният ред е непълен по отношение на последователност на действията на експертите и документите, съдържащи се в досието на всеки проект. √ При подаването на проект ПУДООС изисква мнение от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), без да са уточнени целта и съдържанието на становището. При положително мнение експертът, отговорен за съответната преписка, я подготвя за докладване пред УС. При негативно обаче той е длъжен да уведоми вносителя на молбата. Последващите му действия обаче не са конкретизирани във вътрешните правила. По този начин няма разработени ред и процедури за предоставяне на УС на информация за предварително отпадналите проекти от финансиране и причините за това. И те потъват в забрава... √ Според Сметната палата предварителният подбор на обектите се извършва по ред, който е определен в различни утвърдени вътрешни актове, които обаче не са публични. В резултат на това лицата, кандидатстващи за финансиране на проект, не разполагат с цялата информация за механизма и сроковете за разглеждане на депозираните в ПУДООС документи. √ Не са определени срокове за оценяване и извършване на предварителния подбор - обработването и придвижването на регистрираните молби заедно с изискуемите документи за кандидатстване за финансиране. √ Анализът на протоколите от заседанията на УС показва, че при докладване на промените не се използват сравнителни таблици, от които ясно да се вижда старото състояние и новото предложение на принципа „било/става”. В тях липсва начинът на гласуване и оформяне на решение за конкретните изменения, настъпили в образците на документите за кандидатстване и за оценка на проекти, финансирани от предприятието. Дори и специалистите не могат еднозначно да установят какво точно е гласувано и за какво се отнася взетото от УС решение. За сметка на това се вземат такси по няколко нормативни акта 1. ПУДООС получава приходи по Закона за водите (ЗВ) и по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Няма ясно разписани правила за взаимодействие и обмен на информация между агенцията и РИОСВ по повод определянето, събирането и възстановяването на продуктовите такси, глобите и имуществените санкции и осъществявания контрол. 2. От юни 2008 г. лицата, притежаващи моторни превозни средства, трябва да заплащат еднократно при първа регистрация екотакса на основание чл. 56 а от Закона за опазване на околната среда, която постъпва в предприятието. Нейният размер е определен с решение на Министерския съвет. Дълго време подзаконов нормативен акт липсва и приходи в хазната не постъпват. 3. Приходите се администрират от Агенция „Митници”, РИОСВ, Басейнова дирекция (БД), дирекция „Национални паркове”, без ПУДООС да има възможност да упражнява контрол върху събираемостта им. Многообразието на източниците и заложеното им целево предназначение изисква въвеждане на подробно аналитично отчитане и осигуряване на адекватен контрол при разходване на средствата. Анализът на видовете приходи, които постъпват на правни основания от специалните закони, както и съответстващото им целево разходване, показва, че от тези средства няма изрично предвидени за административни разходи на структурата и за възнаграждения на УС. 4. За целия одитиран период с изключение на 2008 г. се отчита общо несъбиране на такси, като най-голямо е неизпълнението по ЗУО - 64 на сто спрямо планираните за периода 2005 - 2008 г. Това според одиторите създава определен риск за цялостното финансово осигуряване на дейността на структу­рата. 5. Към 30.09.2009 г. дължимите такси по ЗВ са 49,954 млн. лв., което представлява 35 на сто от общо събраните и отчетени приходи за одитирания период. От тях 39,636 млн. лв. са дългове на ВиК дружествата и 10,318 млн. лв. - от други ползватели. За любознателните ще добавим, че ПУДООС няма нормативна възможност да упражнява контрол върху събираемостта на приходите по ЗВ. В резултат на несъбраните приходи от такси са ограничени финансовите ресурси и възможностите за финансиране на дейността на предприятието. Дарение за общините С решение на УС на ПУДООС е предоставена безвъзмездна помощ в размер на 6,899 млн. лв., представляваща пазарна оценка на локална пречиствателна станция за отпадни води (ЛПСОВ) на община Севлиево за придобиване от „Севко” АД, гр. Севлиево. Това се прави при условие за сключване на споразумение между фирмата и местната власт за прехвърляне на обекта. Общината актува ЛПСОВ като публична държавна собственост. Актът обаче е без правно основание. Никъде не е регламентирана такава възможност за погасяване на отпуснатия заем. При извършената проверка е установено, че с издадени от УС на ПУДООС решения част от отпуснатите на общини безлихвени заеми са трансформирани в безвъзмездна помощ. Съгласно регистъра на сключените договори към 30.09.2009 г. ПУДООС има задължения по сключени договори за финансиране на инвестиционни обекти в размер на 135,322 млн. лв. В общата сума са включени и 6,350 млн. лв. недължими остатъци по приключили договори. Тенденция на нарастване има и по отношение на задълженията за плащане от предходни години. Стойностите по показателя нарастват от 31,827 млн. лв. през 2006 на 51,702 млн. лв. през 2008 и 57,385 млн. лв. до 30.09.2009 г. Причината е не само липсата на контрол, но и отпуснатите през 2007 и 2008 г. целеви трансфери на ПУДДОС в размер съответно на 90,509 млн. лв. и 40,000 млн. лв. Взетите решения за финансиране от УС до 21.07.2009 г. не са финансово осигурени за текущата година за проекти на стойност 152,709 млн. лв. Поради този факт новото ръководство на 23.07.2009 г. взема решение за временно преустановяване на финансирането на 240 проекта за 129,533 млн. лв., от които 122,812 млн. за отпусната безвъзмездна помощ и 6,721 млн. - безлихвени заеми. На друго заседание се прекратяват 61 контракта за финансиране на инвестиционни обекти на стойност общо 36,339 млн. лв. Отменя се предишно решение на УС за финансиране на 226 неприоритетни проекти и дейности на стойност 122,564 млн. лв. Нарушенията - като гъби след дъжд Проверените договори от Сметната палата са в размер на 10 млн. лв. и формират 43 на сто от общата стойност на договорите. В 75 на сто от одитираните контракти не са спазени изискванията за изготвяне на молба/заявление от общините за кандидатстване пред ПУДООС и за прилагане на необходимите документи към нея. Неточно или непълно е формулирането на заглавието на проекта, не са посочени подизпълнителите. Местните власти не представят информация за степента на изграденост на обекта в случаите на етапно финансиране. Те не прилагат решения на общинския съвет за приоритетност на обекта и кандидатстване за финансиране от предприятието или договор между общината и експлоатационно предприятие за експлоатация на обекта, за който се кандидатства за финансиране. Периодът между депозиране на молбите и вземане на решение от УС за одобряване на обект за финансиране варира между 7 дни и 2 месеца. Той не се влияе съществено от липсата или наличието на сключени договори за изпълнение на проектите по реда на възлагане на обществените поръчки между общините и съответните изпълнители на дейностите за реализиране на проектите. Според Сметната палата част от управленските решения са взети при неточно и непълно представена информация в документацията за заседания на УС относно експертни становища от МОСВ и други институции. В сключените договори между ПУДООС и общините не са конкретизирани условията за изменение, което противоречи на естеството на договора за безвъзмездна помощ. При този вид контракти измененията трябва да са изключително ограничени и регламентирани с оглед реализацията на проекта. През одитирания период от УС са отпуснати средства за изграждане на обекти, изпълнението на които не е обвързано с ангажиментите на Република България по спазване сроковете от Директива 91/271/ЕС в размер на 14,439 472 млн. лв., което е 53 на сто от общата стойност на анализираните договори. Например за канализацията на с. Чупрене, община Чупрене; с. Триводици, община Стамболийски; с. Паничерево, община Гурково; с. Мъглен, община Айтос; с. Дамяница, община Сандански; с. Крумово и с. Белащица, община Родопи; с. Мъдрево, община Кубрат; с. Сърница и с. Боян Ботево, община Минерални бани, и с. Манолич, община Сунгурларе. В 29 на сто от проверените договори за безвъзмездно финансираните от ПУДООС проекти за изграждане на канализационни мрежи или колектори не е спазено изискването да има изградена вече ПСОВ. Липсва аргументирано становище от БД или РИОСВ, в което да се съдържа информация за приоритетността, за необходимите разрешителни за ползване на воден обект по ЗВ, за неплатени такси за водоползване и/или ползване и за екологичния ефект. Обекти се одобряват и без предварителен договор между общината и експлоатационно предприятие. Липсата на правила и срокове, свързани с организацията на работа на УС, е причината за забавеното разглеждане и одобряване на финансирането по проектите. Различната практика при разглеждане и одобряване е поради липса на процедури, свързани с организацията и работата на ПУДООС. Често според одиторите съществува риск от дублиране на плащанията, тъй като в договорите не е изрично уточнено коя част от проекта се изпълнява. Неспазването на сроковете е в резултат на недостатъчно ефективен контрол от страна на ­ПУДООС. Закъсненията при плащанията на отчетено изпълнение на СМР показват необвързаност на поетите с договорите за финансиране ангажименти с финансовия ресурс на предприятието, предвиден за финансиране на екологични инвестиционни проекти за съответната бюджетна година. Посочените пропуски и нередности са резултат от недостатъчно ефективни управленски и контролни действия за спазване на правилника. Независимо от това същите са одобрени от УС и с кандидатствалите общини са сключени договори за безвъзмездно финансиране на предложените инвестиционни проекти. Има забавяне при реализацията на проектите със съставянето и приемането на протокол Образец 15 и 16. Закъснението е между един месец и почти две години. Най-голямо е това при отчитане реализацията на проекта за изграждане на външен водопровод между селата Севар и Мъдрево, II етап, община Кубрат - една година и седем месеца. В досиетата на част от договорите съставените протоколи за приемане на извършените СМР са без подпис на лицата, осъществяващи строителен надзор, поради липса на изрично изискване по реда на ЗУТ. При някои е установено закъснение за плащане на поетапно отчетеното изпълнение на СМР. Закъснението е от три месеца до една година. Най-закъснели са плащанията на община Гърмен за финансиране на част от проекта „Водоснабдяване на група Рибново”. Разнообразна трактовка из страната За няколко години стойността на 1 линеен метър при реконструкцията на водопроводи скача почти седем пъти (виж табл. 2). Често тя е по-висока от тази при изграждането на нова водопроводна мрежа. Не трябва да се забравя, че влияние оказват фактори, свързани с агломерацията и инфраструктурата на населеното място и пазарните условия в годината на изпълнение. Преди да приключим, нека да споменем и рекордите в ПУДООС √ Обектът с най-дълъг срок на изпълнение е „Изграждане на депо за твърди битови отпадъци Ловеч” - 7 години, който към 30.09.2009 г. е завършен изцяло. √ Най-скъпо струващите обекти, финансирани с участието на ПУДООС, са „ПСОВ Созопол” за 39,163 млн. лв., от които 8,527 млн. от предприятието, и „Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище, кк „Св. св. Константин и Елена” за 18,193 657 млн. лв., от които 3,609 648 млн. лв. от ПУДООС. √ Най-бързо от УС е одобрена молба/заявление за финансиране на проект „ПСОВ Несебър - Слънчев бряг - Равда” на община Несебър - за една седмица, независимо от липсата на извършен предварителен подбор и оценка от дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности” (ФЕПД). И за финал Изводите на Сметната палата са, че през одитирания период управленските решения на УС на ПУДООС са вземани при липсата на вътрешни правила и процедури за организация на неговата дейност. Преди дни министър Нона Караджова се възмути, че през миналия мандат не е правена нито една проверка на предприятието, което харчи парите от екотаксите в страната. Нямало и нито едно публикувано решение на управителния му съвет въпреки изискването в закона. Основната дейност на ПУДООС за финансиране на екологични проекти е осъществявана при недостатъчно актуализирани и неразработени подзаконови и вътрешни актове за финансиране на проекти. Утвърдените от УС „Критерии, изисквания и документи за кандидатстване пред предприятието за финансиране на екологични проекти” системно не са спазвани, като са одобрявани и финансирани проекти, несъответстващи на тези изисквания и необвързани с международните ангажименти на Република България. Това води до недобри практики при планирането, управлението, контрола и отчитането на публичните средства съобразно целевия им характер. Сега топката е в игрището на прокуратурата …  

Таблица 1

  Година   Брой договори

Отпусната сума съгласно сключения договор (млн. лв.)

Изплатено общо

(млн. лв.)

Задължение за изплащане (млн. лв.)

Относителен дял спрямо общия размер на задълже- нието за изплащане (%)

2005

160

56,393 50,352 6,043

4,47

2006

132

48,891 46,265 2,626

1,94

2007

354

123,493 114,680 8,812

6,51

2008

317

164,143 135,053 29,089

21,50

30.09.2009

182

114,054 25,302 88,752

65,58

Всичко

1145

506,974 371,652 135,322

100,00